Ontwerpresoluties
40 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Lichtenberger Eva"  
Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).
1 2 3 4
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 529.645   RC-B7-0245/2014
12 maart 2014
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 122, lid 5, en artikel 110, lid 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
S&D (B7-0245/2014)
ALDE (B7-0246/2014)
Verts/ALE (B7-0247/2014)
ECR (B7-0248/2014)
PPE (B7-0249/2014)
GUE/NGL (B7-0250/2014)
over Rusland: veroordeling van demonstranten van het Bolotnaya-plein
(2014/2628(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa, Dubravka Šuica, Bogusław Sonik
namens de PPE-Fractie
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău
namens de S&D-Fractie
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Phil Bennion
namens de ALDE-Fractie
Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nikos Chrysogelos, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Jean-Jacob Bicep, Tarja Cronberg, Hiltrud Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Geoffrey Van Orden
namens de ECR-Fractie
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikola Vuljanić
namens de GUE/NGL-Fractie
ONTWERPRESOLUTIE
PE 509.963   B7-0317/2013
26 juni 2013
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van een verklaring van de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement
over opening van de onderhandelingen over een plurilaterale dienstenovereenkomst
(2013/2583(RSP))
Franziska Keller, Yannick Jadot, Bart Staes, Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
ONTWERPRESOLUTIE
PE 509.894   B7-0265/2013
5 juni 2013
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van een verklaring van de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement
over de impasse bij de herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001
(2013/2637(RSP))
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 509.882   RC-B7-0256/2013
10 juni 2013
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 110, leden 2 en 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
S&D (B7-0256/2013)
ECR (B7-0259/2013)
ALDE (B7-0261/2013)
Verts/ALE (B7-0265/2013)
GUE/NGL (B7-0266/2013)
over de impasse bij de herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001
(2013/2637(RSP))
Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes
namens de S&D-Fractie
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni
namens de ALDE-Fractie
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat
namens de GUE/NGL-Fractie
ONTWERPRESOLUTIE
PE 503.573   B7-0053/2013
4 februari 2013
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B7-0112/2013
ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement
over justitiële opleidingen - gerechtscoördinatoren
(2012/2864(RSP))
Klaus-Heiner Lehne
namens de Commissie juridische zaken
Tadeusz Zwiefka
namens de PPE-Fractie
Luigi Berlinguer
namens de S&D-Fractie
Cecilia Wikström
namens de ALDE-Fractie
Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
Francesco Enrico Speroni
namens de EFD-Fractie
ONTWERPRESOLUTIE
PE 493.692   B7-0497/2012
19 november 2012
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B7-0367/2012
ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement
over de aanvaarding van de toetreding van acht derde landen tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen
(2012/2791(RSP))
Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka
namens de Commissie juridische zaken
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 492.005   B7-0390/2012
2 July 2012
XML  PDF  WORD 
on the forced abortion scandal in China
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 492.003   RC-B7-0388/2012
4 juli 2012
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 122, lid 5, en artikel 110, lid 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
PPE (B7-0388/2012)
Verts/ALE (B7-0390/2012)
S&D (B7-0395/2012)
ALDE (B7-0396/2012)
ECR (B7-0398/2012)
GUE/NGL (B7-0399/2012)
over het schandaal van gedwongen abortussen in China
(2012/2712(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik, Tadeusz Zwiefka
namens de PPE-Fractie
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari
namens de S&D-Fractie
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott
namens de ALDE-Fractie
Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen
namens de Verts/ALE-Fractie
Charles Tannock
namens de ECR-Fractie
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa
namens de GUE/NGL-Fractie
Jaroslav Paška
AMENDEMENTEN
ONTWERPRESOLUTIE
PE 491.933   B7-0314/2012
11 juni 2012
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement
over de mensenrechtensituatie in Tibet
(2012/2685(RSP))
Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
namens de Verts/ALE-Fractie
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 491.931   RC-B7-0312/2012
12 juni 2012
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 110, leden 2 en 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
EFD (B7-0312/2012)
Verts/ALE (B7-0314/2012)
ALDE (B7-0315/2012)
PPE (B7-0319/2012)
ECR (B7-0320/2012)
over de mensenrechtensituatie in Tibet
(2012/2685(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Csaba Sógor
namens de PPE-Fractie
Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Graham Watson
namens de ALDE-Fractie
Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze
namens de Verts/ALE-Fractie
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba
namens de ECR-Fractie
Fiorello Provera
namens de EFD-Fractie
1 2 3 4
Juridische mededeling