Propozycje rezolucji
Znaleziono 40 wynik(-i) dla "7 kadencja, Lichtenberger Eva"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 529.645   RC-B7-0245/2014
12 marca 2014
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 122 ust. 5 i art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
S&D (B7-0245/2014)
ALDE (B7-0246/2014)
Verts/ALE (B7-0247/2014)
ECR (B7-0248/2014)
PPE (B7-0249/2014)
GUE/NGL (B7-0250/2014)
w sprawie Rosji: wyroki dla demonstrantów uczestniczących w wydarzeniach na Placu Bołotnym
(2014/2628(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa, Dubravka Šuica, Bogusław Sonik
w imieniu grupy PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău
w imieniu grupy S&D
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Phil Bennion
w imieniu grupy ALDE
Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nikos Chrysogelos, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Jean-Jacob Bicep, Tarja Cronberg, Hiltrud Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Geoffrey Van Orden
w imieniu grupy ECR
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikola Vuljanić
w imieniu grupy GUE/NGL
PROJEKT REZOLUCJI
PE 509.963   B7-0317/2013
26 czerwca 2013
XML  PDF  WORD 
złożony w następstwie oświadczenia Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie rozpoczęcia negocjacji nad wielostronną umową o usługach
(2013/2583 (RSP))
Franziska Keller, Yannick Jadot, Bart Staes, Eva Lichtenberger
w imieniu grupy Verts/ALE
PROJEKT REZOLUCJI
PE 509.894   B7-0265/2013
5 czerwca 2013
XML  PDF  WORD 
złożony w następstwie oświadczenia Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie impasu w sprawie przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1049/2001
(2013/2637(RSP))
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
w imieniu grupy Verts/ALE
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 509.882   RC-B7-0256/2013
10 czerwca 2013
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 i 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
S&D (B7-0256/2013)
ECR (B7-0259/2013)
ALDE (B7-0261/2013)
Verts/ALE (B7-0265/2013)
GUE/NGL (B7-0266/2013)
w sprawie impasu w kwestii przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1049/2001
(2013/2637(RSP))
Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes
w imieniu grupy S&D
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni
w imieniu grupy ALDE
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
w imieniu grupy Verts/ALE
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL
PROJEKT REZOLUCJI
PE 503.573   B7-0053/2013
4 lutego 2013
XML  PDF  WORD 
złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0112/2013
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu
w sprawie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości - koordynatorzy sądowi
(2012/2864(RSP))
Klaus-Heiner Lehne
w imieniu Komisji Prawnej
Tadeusz Zwiefka
w imieniu grupy PPE
Luigi Berlinguer
w imieniu grupy S&D
Cecilia Wikström
w imieniu grupy ALDE
Eva Lichtenberger
w imieniu grupy Verts/ALE
Francesco Enrico Speroni
w imieniu grupy EFD
PROJEKT REZOLUCJI
PE 493.692   B7-0497/2012
19 listopada 2012
XML  PDF  WORD 
złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0367/2012
złożony zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu
w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie ośmiu krajów trzecich do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
2012/2791 (NLE)
Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka
w imieniu Komisji Prawnej
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 492.005   B7-0390/2012
2 July 2012
XML  PDF  WORD 
on the forced abortion scandal in China
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 492.003   RC-B7-0388/2012
4 lipca 2012
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 122 ust. 5 i art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
PPE (B7-0388/2012)
Verts/ALE (B7-0390/2012)
S&D (B7-0395/2012)
ALDE (B7-0396/2012)
ECR (B7-0398/2012)
GUE/NGL (B7-0399/2012)
w sprawie skandalu związanego z przymusową aborcją w Chinach
(2012/2712(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik, Tadeusz Zwiefka
w imieniu grupy PPE
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari
w imieniu grupy S&D
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott
w imieniu grupy ALDE
Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen
w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock
w imieniu grupy ECR
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa
w imieniu grupy GUE/NGL
Jaroslav Paška
POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI
PE 491.933   B7-0314/2012
11 czerwca 2012
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę nad oświadczeniem wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Tybecie
(2012/2685(RSP))
Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
w imieniu grupy Verts/ALE
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 491.931   RC-B7-0312/2012
12 czerwca 2012
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 i 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
EFD (B7-0312/2012)
Verts/ALE (B7-0314/2012)
ALDE (B7-0315/2012)
PPE (B7-0319/2012)
ECR (B7-0320/2012)
w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Tybecie
(2012/2685(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Csaba Sógor
w imieniu grupy PPE
Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Graham Watson
w imieniu grupy politycznej ALDE
Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze
w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba
w imieniu grupy politycznej ECR
Fiorello Provera
w imieniu grupy politycznej EFD
1 2 3 4
Informacja prawna