Propuneri de rezoluţie
40 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Lichtenberger Eva"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
1 2 3 4
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PE 529.645   RC-B7-0245/2014
12 martie 2014
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
Grupul S&D (B7-0245/2014)
Grupul ALDE (B7-0246/2014)
Grupul Verts/ALE (B7-0247/2014)
Grupul ECR (B7-0248/2014)
Grupul PPE (B7-0249/2014)
Grupul GUE/NGL (B7-0250/2014)
referitoare la Rusia: condamnarea manifestanților implicați în evenimentele din Piața Bolotnaia
(2014/2628(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa, Dubravka Šuica, Bogusław Sonik
în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Marc Tarabella, Silvia-Adriana Țicău
în numele Grupului S&D
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Phil Bennion
în numele Grupului ALDE
Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nikos Chrysogelos, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Jean-Jacob Bicep, Tarja Cronberg, Hiltrud Breyer
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Geoffrey Van Orden
în numele Grupului ECR
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikola Vuljanić
în numele Grupului GUE/NGL
PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PE 509.963   B7-0317/2013
26 iunie 2013
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
referitoare la deschiderea negocierilor pentru un acord multilateral privind serviciile
(2013/2583(RSP))
Franziska Keller, Yannick Jadot, Bart Staes, Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PE 509.894   B7-0265/2013
5 iunie 2013
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
referitoare la impasul înregistrat în procesul de revizuire a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001
(2013/2637(RSP))
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PE 509.882   RC-B7-0256/2013
10 iunie 2013
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
S&D (B7-0256/2013)
ECR (B7-0259/2013)
ALDE (B7-0261/2013)
Verts/ALE (B7-0265/2013)
GUE/NGL (B7-0266/2013)
referitoare la impasul înregistrat în procesul de revizuire a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001
(2013/2637(RSP))
Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes
în numele Grupului S&D
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni
în numele Grupului ALDE
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 503.573   B7-0053/2013
4 februarie 2013
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B7-0112/2013
în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
referitoare la formarea judiciară - coordonatorii din cadrul tribunalelor
(2012/2864(RSP))
Klaus-Heiner Lehne
în numele Comisiei pentru afaceri juridice
Tadeusz Zwiefka
în numele Grupului PPE
Luigi Berlinguer
în numele Grupului S&D
Cecilia Wikström
în numele Grupului ALDE
Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
Francesco Enrico Speroni
în numele Grupului EFD
PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PE 493.692   B7-0497/2012
19 noiembrie 2012
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B7-0376/2012
în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
referitoare la declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării a 8 țări terțe la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii
(2012/2791(RSP))
Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka
în numele Comisiei pentru afaceri juridice
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 492.005   B7-0390/2012
2 July 2012
XML  PDF  WORD 
on the forced abortion scandal in China
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 492.003   RC-B7-0388/2012
4 iulie 2012
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
PPE (B7-0388/2012)
Verts/ALE (B7-0390/2012)
S&D (B7-0395/2012)
ALDE (B7-0396/2012)
ECR (B7-0398/2012)
GUE/NGL (B7-0399/2012)
referitoare la scandalul privind cazul de avort forțat din China
(2012/2712(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik, Tadeusz Zwiefka
în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari
în numele Grupului S&D
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott
în numele Grupului ALDE
Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock
în numele Grupului ECR
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa
în numele Grupului GUE/NGL
Jaroslav Paška
AMENDAMENTE
PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PE 491.933   B7-0314/2012
11 iunie 2012
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
referitoare la situația drepturilor omului din Tibet
(2012/2685(RSP))
Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 491.931   RC-B7-0312/2012
12 iunie 2012
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
EFD (B7-0312/2012)
Verts/ALE (B7-0314/2012)
ALDE (B7-0315/2012)
PPE (B7-0319/2012)
ECR (B7-0320/2012)
referitoare la situația drepturilor omului din Tibet
(2012/2685(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Csaba Sógor
în numele Grupului PPE
Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Graham Watson
în numele Grupului ALDE
Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba
în numele Grupului ECR
Fiorello Provera
în numele Grupului EFD
1 2 3 4
Notă juridică