Návrhy uznesenia
Výsledky: 40 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Lichtenberger Eva"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 529.645   RC-B7-0245/2014
12. marca 2014
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
S&D (B7-0245/2014)
ALDE (B7-0246/2014)
Verts/ALE (B7-0247/2014)
ECR (B7-0248/2014)
PPE (B7-0249/2014)
GUE/NGL (B7-0250/2014)
o Rusku: odsúdenie protestujúcich účastníkov udalostí na námestí Bolotnaja
(2014/2628(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa, Dubravka Šuica, Bogusław Sonik
v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău
v mene skupiny S&D
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Phil Bennion
v mene skupiny ALDE
Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nikos Chrysogelos, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Jean-Jacob Bicep, Tarja Cronberg, Hiltrud Breyer
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Geoffrey Van Orden
v mene skupiny ECR
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikola Vuljanić
v mene skupiny GUE/NGL
NÁVRH UZNESENIA
PE 509.963   B7-0317/2013
26. júna 2013
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o otvorení rokovaní o viacstrannej dohode o službách
(2013/2583 (RSP)).
Franziska Keller, Yannick Jadot, Bart Staes, Eva Lichtenberger
v mene skupiny Verts/ALE
NÁVRH UZNESENIA
PE 509.894   B7-0265/2013
5. júna 2013
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o zablokovaní revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001
(2013/2637(RSP))
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
v mene skupiny Verts/ALE
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 509.882   RC-B7-0256/2013
10. júna 2013
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
S&D (B7-0256/2013)
ECR (B7-0259/2013)
ALDE (B7-0261/2013)
Verts/ALE (B7-0265/2013)
GUE/NGL (B7-0266/2013)
o zablokovaní revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001
(2013/2637 (RSP)).
Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes
v mene skupiny S&D
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni
v mene skupiny ALDE
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
v mene skupiny Verts/ALE
Timothy Kirkhope
v mene skupiny ECR
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat
v mene skupiny GUE/NGL
NÁVRH UZNESENIA
PE 503.573   B7-0053/2013
4. februára 2013
XML  PDF  WORD 
predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7-0112/2013
predložený v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku
o odbornej justičnej príprave - koordinátori súdov
(2012/2864(RSP))
Klaus-Heiner Lehne
v mene Výboru pre právne veci
Tadeusz Zwiefka
v mene poslaneckého klubu PPE
Luigi Berlinguer
v mene skupiny S&D
Cecilia Wikström
v mene skupiny ALDE
Eva Lichtenberger
v mene skupiny Verts/ALE
Francesco Enrico Speroni
v mene skupiny EFD
NÁVRH UZNESENIA
PE 493.692   B7-0497/2012
19. novembra 2012
XML  PDF  WORD 
predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7-0367/2012
v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku
o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením ôsmich tretích krajín k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí
(2012/2791(RSP))
Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka
v mene Výboru pre právne veci
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 492.005   B7-0390/2012
2 July 2012
XML  PDF  WORD 
on the forced abortion scandal in China
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PE 492.003   RC-B7-0388/2012
4. júla 2012
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7-0388/2012)
Verts/ALE (B7-0390/2012)
S&D (B7-0395/2012)
ALDE (B7-0396/2012)
ECR (B7-0398/2012)
GUE/NGL (B7-0399/2012)
o škandále s nútenými potratmi v Číne
(2012/2712(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik, Tadeusz Zwiefka
v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari
v mene skupiny S&D
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott
v mene skupiny ALDE
Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock
v mene skupiny ECR
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa
v mene skupiny GUE/NGL
Jaroslav Paška
PDN
NÁVRH UZNESENIA
PE 491.933   B7-0314/2012
11. júna 2012
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
on the human rights situation in Tibet86o situácii v oblasti ľudských práv v Tibete
(2012/2685(RSP))
Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancia
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PE 491.931   RC-B7-0312/2012
12. júna 2012
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
EFD (B7-0312/2012)
Verts/ALE (B7-0314/2012)
ALDE (B7-0315/2012)
PPE (B7-0319/2012)
ECR (B7-0320/2012)
o situácii v oblasti ľudských práv v Tibete
(2012/2685(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Csaba Sógor
v mene poslaneckého klubu PPE
Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Graham Watson
v mene skupiny ALDE
Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba
v mene skupiny ECR
Fiorello Provera
v mene skupiny EFD
1 2 3 4
Právne oznámenie