Návrhy uznesenia
Výsledky: 40 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Lichtenberger Eva"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4
NÁVRH UZNESENIA
PE 455.914   B7-0085/2011
26. januára 2011
XML  PDF  WORD 
predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B7-0188/2010, B7-0197/2010, B7-0208/2010 a B7-0209/2010
v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku
o kríze týkajúcej sa odpadu v Kampánii
Margrete Auken, Eva Lichtenberger
v mene skupiny Verts/ALE
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 455.901   RC-B7-0073/2011
1. februára 2011
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ALDE (B7-0073/2011)
GUE/NGL (B7-0082/2011)
S&D (B7-0084/2011)
Verts/ALE (B7-0085/2011)
o kríze týkajúcej sa odpadu v Kampánii
Judith A. Merkies, Victor Boştinaru, David-Maria Sassoli, Andrea Cozzolino, Mario Pirillo
v mene skupiny S&D
Luigi de Magistris, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias, Adina-Ioana Vălean
v mene skupiny ALDE
Margrete Auken, Eva Lichtenberger
v mene skupiny Verts/ALE
Bairbre de Brún, Willy Meyer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Sabine Wils
v mene skupiny GUE/NGL
PDN
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 450.479   B7-0643/2010
22 November 2010
XML  PDF  WORD 
on Tibet: plans to institute Chinese as the main language of education
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 450.473   RC-B7-0637/2010
24. novembra 2010
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
EFD (B7-0637/2010)
S&D (B7-0638/2010)
ALDE (B7-0640/2010)
ECR (B7-0642/2010)
Verts/ALE (B7-0643/2010)
PPE (B7-0644/2010)
o Tibete - plány na zavedenie čínštiny ako hlavného vyučovacieho jazyka
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Sari Essayah, Martin Kastler
v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
v mene skupiny S&D
Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Leonidas Donskis, Renate Weber, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano
v mene skupiny ALDE
Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Frieda Brepoels, Catherine Grèze
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Roberts Zīle
v mene skupiny ECR
Fiorello Provera
v mene skupiny EFD
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 450.459   RC-B7-0624/2010
23. novembra 2010
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7-0624/2010)
S&D (B7-0625/2010)
ALDE (B7-0626/2010)
ECR (B7-0627/2010)
Verts/ALE (B7-0649/2010)
o desiatom výročí rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1325 (2000) o ženách, mieri a bezpečnosti
Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Mariya Nedelcheva, Eleni Theocharous, Elisabeth Morin-Chartier
v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Roberto Gualtieri
v mene skupiny S&D
Norica Nicolai, Marielle De Sarnez
v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Indrek Tarand, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Eva Lichtenberger, Frieda Brepoels, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Judith Sargentini
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock
v mene skupiny ECR
PDN
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 450.447   RC-B7-0617/2010
23. novembra 2010
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B7-0617/2010)
ALDE (B7-0619/2010)
S&D (B7-0620/2010)
GUE/NGL (B7-0621/2010)
o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA)
Kader Arif, Véronique De Keyser
v mene skupiny S&D
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Alexander Alvaro, Marielle De Sarnez, Renate Weber, Metin Kazak
v mene skupiny ALDE
Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Sandrine Bélier
v mene skupiny Verts/ALE
Helmut Scholz, Rui Tavares, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias
v mene skupiny GUE/NGL
NÁVRH UZNESENIA
PE 450.447   B7-0617/2010
16. novembra 2010
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA)
Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Judith Sargentini, Franziska Keller, Jan Philip Albrecht, Michail Tremopoulos, Christian Engström, Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE
NÁVRH UZNESENIA
PE 450.432   B7-0611/2010
3. novembra 2010
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o nadchádzajúcom samite EÚ - USA a zasadnutí Transatlantickej hospodárskej rady
Reinhard Bütikofer, Eva Lichtenberger, Yannick Jadot, Indrek Tarand, Jan Philipp Albrecht
v mene skupiny Verts/ALE
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PE 450.429   RC-B7-0608/2010
8. novembra 2010
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7-0608/2010)
S&D (B7-0609/2010)
Verts/ALE (B7-0611/2010)
o nadchádzajúcom samite EÚ - USA a zasadnutí Transatlantickej hospodárskej rady
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu, Karl-Heinz Florenz, Romana Jordan Cizelj
v mene skupiny PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Peter Skinner
v mene skupiny S&D
Sarah Ludford, Lena Ek, Sharon Bowles, Olle Schmidt, Marietje Schaake
v mene skupiny ALDE
Reinhard Bütikofer, Eva Lichtenberger, Indrek Tarand, Jan Philipp Albrecht
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock
v mene skupiny ECR
NÁVRH UZNESENIA
PE 441.954   B7-0372/2010
14. júna 2010
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o dohode o leteckej doprave medzi EÚ a USA
Eva Lichtenberger
v mene skupiny Verts/ALE
1 2 3 4
Právne oznámenie