Förslag till resolution
40 träff(ar) för "7:e valperioden, Lichtenberger Eva"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2 3 4
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 529.645   RC-B7-0245/2014
12 mars 2014
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
S&D (B7-0245/2014)
ALDE (B7-0246/2014)
Verts/ALE (B7-0247/2014)
ECR (B7-0248/2014)
PPE (B7-0249/2014)
GUE/NGL (B7-0250/2014)
om Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget
(2014/2628(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa, Dubravka Šuica, Bogusław Sonik
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău
för S&D-gruppen
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Phil Bennion
för ALDE-gruppen
Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nikos Chrysogelos, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Jean-Jacob Bicep, Tarja Cronberg, Hiltrud Breyer
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Geoffrey Van Orden
för ECR-gruppen
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikola Vuljanić
för GUE/NGL-gruppen
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 509.963   B7-0317/2013
26 juni 2013
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
om inledandet av förhandlingar om ett plurilateralt avtal om tjänster
((2013/2583(RSP))
Franziska Keller, Yannick Jadot, Bart Staes, Eva Lichtenberger
för Verts/ALE-gruppen
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 509.894   B7-0265/2013
5 juni 2013
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
om dödläget i översynen av förordning (EG) nr 1049/2001
(2013/2637(RSP))
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
för Verts/ALE-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 509.882   RC-B7-0256/2013
10 juni 2013
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
S&D (B7-0256/2013)
ECR (B7-0259/2013)
ALDE (B7-0261/2013)
Verts/ALE (B7-0265/2013)
GUE/NGL (B7-0266/2013)
om dödläget i översynen av förordning (EG) nr 1049/2001
(2013/2637(RSP))
Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes
för S&D-gruppen
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni
för ALDE-gruppen
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
för Verts/ALE-gruppen
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat
för GUE/NGL-gruppen
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 503.573   B7-0053/2013
4 februari 2013
XML  PDF  WORD 
till följd av frågan för muntligt besvarande B7-0112/2013
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen
om juridisk utbildning - samordnare vid domstolarna
(2012/2864(RSP))
Klaus-Heiner Lehne
för utskottet för rättsliga frågor
Tadeusz Zwiefka
för PPE-gruppen
Luigi Berlinguer
för S&D-gruppen
Cecilia Wikström
för ALDE-gruppen
Eva Lichtenberger
för Verts/ALE-gruppen
Francesco Enrico Speroni
för EFD-gruppen
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 493.692   B7-0497/2012
19 november 2012
XML  PDF  WORD 
till följd av frågan för muntligt besvarande B7-0367/2012
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen
om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av åtta tredjeländers anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
(2012/2791(RSP))
Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka
för utskottet för rättsliga frågor
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 492.005   B7-0390/2012
2 July 2012
XML  PDF  WORD 
on the forced abortion scandal in China
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 492.003   RC-B7-0388/2012
4 juli 2012
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
PPE (B7-0388/2012)
Verts/ALE (B7-0390/2012)
S&D (B7-0395/2012)
ALDE (B7-0396/2012)
ECR (B7-0398/2012)
GUE/NGL (B7-0399/2012)
om skandalen med tvångsaborter i Kina
(2012/2712(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik, Tadeusz Zwiefka
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari
för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott
för ALDE-gruppen
Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock
för ECR-gruppen
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa
för GUE/NGL-gruppen
Jaroslav Paška
ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 491.933   B7-0314/2012
11 juni 2012
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
om människorättssituationen i Tibet
(2012/2685(RSP))
Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 491.931   RC-B7-0312/2012
12 juni 2012
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
EFD (B7-0312/2012)
Verts/ALE (B7-0314/2012)
ALDE (B7-0315/2012)
PPE (B7-0319/2012)
ECR (B7-0320/2012)
om människorättssituationen i Tibet
(2012/2685(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Csaba Sógor
för PPE-gruppen
Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Graham Watson
för ALDE-gruppen
Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba
för ECR-gruppen
Fiorello Provera
för EFD-gruppen
1 2 3 4
Rättsligt meddelande