Предложения за резолюции
114 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Roithová Zuzana"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 465.586   B7-0284/2011
4 май 2011 г.
XML  PDF  WORD 
за приключване на разискванията по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността
относно равния достъп до пазарите на публичния сектор в ЕС и в трети страни и относно преразглеждането на правната рамка на обществените поръчки, включително концесиите
Andreas Schwab, Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Frank Engel, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin, Constance Le Grip, Konstantinos Poupakis, Zuzana Roithová
от името на групата PPE
Evelyne Gebhardt, Bernadette Vergnaud
от името на групата S&D
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi
от името на групата ALDE
Malcolm Harbour
от името на групата ECR
Heide Rühle
от името на групата Verts/ALE
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 441.927   B7-0346/2010
14 юни 2010 г.
XML  PDF  WORD 
за приключване на разискванията по изявление на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността
относно природните бедствия в Централна Европа
Czesław Adam Siekierski, Tamás Deutsch, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Markus Pieper, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Jan Březina, Lambert van Nistelrooij, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Piotr Borys, Artur Zasada, Milan Zver, Jacek Saryusz-Wolski, Lena Kolarska-Bobińska, Jarosław Kalinowski, János Áder, Filip Kaczmarek, Csaba Őry, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Edit Bauer, Nuno Teixeira, Ildikó Gáll-Pelcz, Ádám Kósa, Paweł Zalewski, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Sławomir Witold Nitras
от името на групата PPE
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 439.759   RC-B7-0238/2010/рев. 1
28 април 2010 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 115, параграф 5 от Правилника на дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
PPE (B7-0238/2010)
S&D (B7-0239/2010)
ALDE (B7-0240/2010)
GUE/NGL (B7-0241/2010)
относно обща забрана за използване на цианид в минните технологии на територията на Европейския съюз
János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithova, Alajos Mészáros
от името на групата PPE
Daciana Sarbu, Kriton Arsenis, Csaba Tabajdi
от името на групата S&D
Chris Davies, Renate Weber
от името на групата ALDE
Michail Tremopoulos
от името на групата Verts/ALE
Edvard Kožunšnik
от името на групата ECR
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Joao Ferreira, Jiri Mastalka, Nikolaos Chountis
от името на групата GUE/NGL
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 439.759   B7-0238/2010
19 април 2010 г.
XML  PDF  WORD 
внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B7-0206/2010
съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността
относно обща забрана за използване на цианид в минните технологии на територията на ЕС
János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithová
от името на групата PPE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Правна информация