Προτάσεις ψηφίσματος
114 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Roithová Zuzana"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 483.138   RC-B7-0079/2012
15 Φεβρουαρίου 2012
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B7-0079/2012)
ECR (B7-0082/2012)
S&D (B7-0084/2012)
Verts/ALE (B7-0085/2012)
ALDE (B7-0087/2012)
σχετικά με την Αίγυπτο: πρόσφατες εξελίξεις
Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Rovana Plumb
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Antonyia Parvanova, Jelko Kacin
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Bastiaan Belder, Jaroslav Paška
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 483.138   B7-0079/2012
13 February 2012
XML  PDF  WORD 
on Egypt: recent developments
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 483.134   RC-B7-0075/2012/αναθ. 1
15 Φεβρουαρίου 2012
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B7-0075/2012)
ECR (B7-0076/2012)
S&D (B7-0078/2012)
Verts/ALE (B7-0080/2012)
GUE/NGL (B7-0081/2012)
ALDE (B7-0083/2012)
σχετικά με τη θανατική ποινή στη Λευκορωσία, και ιδίως την περίπτωση του Dzmitry Kanavalau και του Uladzislau Kavalyou (2012/2539(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Mario Mauro, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Jacek Saryusz-Wolski, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tadeusz Zwiefka
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Rovana Plumb
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Ivars Godmanis, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Jelko Kacin, Antonyia Parvanova
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 483.134   B7-0075/2012/rev. 1
13 February 2012
XML  PDF  WORD 
on the death penalty in Belarus, in particular the case of Dzmitry Kanavalau and Uladzislau Kavalyou
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 479.418   B7-0719/2011
12 décembre 2011
XML  PDF  WORD 
sur Tunisie, en particulier le cas de Zacharia Bouguira
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 479.411   RC-B7-0712/2011
14 Δεκεμβρίου 2011
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
EFD (B7-0712/2011)
S&D (B7-0714/2011)
Verts/ALE (B7-0716/2011)
ECR (B7-0717/2011)
GUE/NGL (B7-0718/2011)
PPE (B7-0719/2011)
ALDE (B7-0720/2011)
σχετικά με την Τυνησία: η υπόθεση του Zacharia Bouguira
Tokia Saïfi, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Bogusław Sonik, Paul Rübig
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares, Frieda Brepoels, François Alfonsi, Franziska Katharina Brantner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marie-Christine Vergiat
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Jaroslav Paška
εξ ονόματος της Ομάδας EFD
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 479.410   B7-0711/2011
12 December 2011
XML  PDF  WORD 
on the situation of women in Afganistan and Pakistan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 479.405   B7-0706/2011
12 December 2011
XML  PDF  WORD 
on Azerbaijan, notably the case of Rafig Tagi
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 479.401   RC-B7-0702/2011
14 Δεκεμβρίου 2011
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
EFD (B7-0702/2011)
ECR (B7-0704/2011)
S&D (B7-0707/2011)
Verts/ALE (B7-0708/2011)
PPE (B7-0711/2011)
ALDE (B7-0713/2011)
σχετικά με τη θέση της γυναίκας στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Rovana Plumb, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Silvia Costa
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Norica Nicolai, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Franziska Katharina Brantner, Keith Taylor, Rui Tavares, Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek, Jill Evans, Barbara Lochbihler
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Marina Yannakoudakis, Ryszard Antoni Legutko, Julie Girling, Tadeusz Cymański, Andrea Češková
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Fiorello Provera, Jaroslav Paška
εξ ονόματος της Ομάδας EFD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 479.400   RC-B7-0701/2011
14 Δεκεμβρίου 2011
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7-0701/2011)
S&D (B7-0703/2011)
Verts/ALE (B7-0705/2011)
PPE (B7-0706/2011)
ALDE (B7-0709/2011)
σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν, και ειδικότερα την υπόθεση Rafig Tagi
Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Marielle De Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Barbara Lochbihler
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Jaroslav Paška
εξ ονόματος Ομάδας EFD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου