Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Roithová Zuzana" kohta leiti 114 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 465.586   B7-0284/2011
4. mai 2011
XML  PDF  WORD 
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Võrdne juurdepääs avaliku sektori turgudele ELis ja kolmandates riikides ning riigihangete, sealhulgas kontsessioonide õigusliku raamistiku läbivaatamine
Andreas Schwab, Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Frank Engel, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin, Constance Le Grip, Konstantinos Poupakis, Zuzana Roithová
fraktsiooni PPE nimel
Evelyne Gebhardt, Bernadette Vergnaud
fraktsiooni S&D nimel
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi
fraktsiooni ALDE nimel
Malcolm Harbour
fraktsiooni ECR nimel
Heide Rühle
fraktsiooni Verts/ALE nimel
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 441.927   B7-0346/2010
14. juuni 2010
XML  PDF  WORD 
komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Loodusõnnetused Kesk-Euroopas
Czesław Adam Siekierski, Tamás Deutsch, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Markus Pieper, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Jan Březina, Lambert van Nistelrooij, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Piotr Borys, Artur Zasada, Milan Zver, Jacek Saryusz-Wolski
fraktsiooni PPE nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 439.759   RC-B7-0238/2010/rev. 1
28. aprill 2010
XML  PDF  WORD 
Esitatud vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
PPE (B7-0238/2010)
S&D (B7-0239/2010)
ALDE (B7-0240/2010)
GUE/NGL (B7-0241/2010)
Kaevandamisel tsüaniidi kasutamise üldine keelustamine Euroopa Liidus
János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithova, Alajos Mészáros
fraktsiooni PPE nimel
Daciana Sarbu, Kriton Arsenis, Csaba Tabajdi
fraktsiooni S&D nimel
Chris Davies, Renate Weber
fraktsioon ALDE nimel
Michail Tremopoulos
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Edvard Kožušník
fraktsiooni ECR nimel
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira, Jiří Maštálka, Nikolaos Chountis
fraktsiooni GUE/NGL nimel
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 439.759   B7-0238/2010
19. aprill 2010
XML  PDF  WORD 
suuliselt vastatava küsimuse B7-0206/2010 alusel
vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5
Kaevandamisel tsüaniidi kasutamise üldine keelustamine ELis
János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithová
fraktsiooni PPE nimel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Õigusalane teave