Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 114 ar "7. parlamentārais sasaukums, Roithová Zuzana"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 465.586   B7-0284/2011
2011. gada 4. maija
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par publiskā sektora tirgu vienlīdzīgu pieejamību ES un trešās valstīs un par publiskā iepirkuma, tostarp koncesiju, tiesiskā regulējuma pārskatīšanu
Andreas Schwab, Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Frank Engel, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin, Constance Le Grip, Konstantinos Poupakis, Zuzana Roithová
PPE grupas vārdā
Evelyne Gebhardt, Bernadette Vergnaud
S&D grupas vārdā
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi
ALDE grupas vārdā
Malcolm Harbour
ECR grupas vārdā
Heide Rühle
Verts/ALE grupas vārdā
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 441.927   B7-0346/2010
2010. gada 14. jūnija
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par dabas katastrofām Viduseiropā
Czesław Adam Siekierski, Tamás Deutsch, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Markus Pieper, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Jan Březina, Lambert van Nistelrooij, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Piotr Borys, Artur Zasada, Milan Zver, Jacek Saryusz-Wolski
PPE grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 439.759   RC-B7-0238/2010/pārsk 1
2010. gada 28. aprīļa
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
PPE (B7-0238/2010)
S&D (B7-00239/2010)
ALDE (B7-0240/2010)
GUE/NGL (B7-0241/2010)
par vispārēju aizliegumu Eiropas Savienības kalnrūpniecībā izmantot cianīdu
János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithova, Alajos Mészáros
PPE grupas vārdā
Daciana Sarbu, Kriton Arsenis, Csaba Tabajdi
S&D grupas vārdā
Chris Davies, Renate Weber
ALDE grupas vārdā
Michail Tremopoulos
Verts/ALE grupas vārdā
Edvard Kožunšnik
ECR grupas vārdā
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Joao Ferreira, Jiri Mastalka, Nikolaos Chountis
GUE/NGL grupas vārdā
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 439.759   B7-0238/2010
2010. gada 19. aprīļa
XML  PDF  WORD 
iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B7-0206/2010, uz ko sniedz mutisku atbildi,
saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu
par vispārēju aizliegumu ES kalnrūpniecībā izmantot cianīdu
János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithová
PPE grupas vārdā
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Juridisks paziņojums