Ontwerpresoluties
114 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Roithová Zuzana"  
Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 493.698   RC-B7-0503/2012
21 november 2012
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 122, lid 5, en artikel 110, lid 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
S&D (B7-0503/2012)
PPE (B7-0509/2012)
ECR (B7-0511/2012)
GUE/NGL (B7-0512/2012)
Verts/ALE (B7-0513/2012)
ALDE (B7-0514/2012)
over de situatie in Birma/Myanmar, met name het aanhoudende geweld in de deelstaat Rakhine
(2012/2878(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Ivo Belet
namens de PPE-Fractie
Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Weiler, Marc Tarabella
namens de S&D-Fractie
Wolf Klinz, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Phil Bennion, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Annemie Neyts-Uyttebroeck
namens de ALDE-Fractie
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Carl Schlyter
namens de Verts/ALE-Fractie
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan
namens de ECR-Fractie
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat
namens de GUE/NGL-Fractie
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 493.695   RC-B7-0500/2012
21 november 2012
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 110, leden 2 en 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
Verts/ALE (B7-0500/2012)
EFD (B7-0501/2012)
S&D (B7-0502/2012)
ECR (B7-0505/2012)
PPE (B7-0508/2012)
GUE/NGL (B7-0510/2012)
ALDE (B7-0515/2012)
over de mensenrechtensituatie in Iran, met name massa-executies en het recente overlijden van de blogger Sattar Beheshti
(2012/2877(RSP))
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
namens de Verts/ALE-Fractie
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Jaroslav Paška
namens de EFD-Fractie
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari
namens de S&D-Fractie
Charles Tannock
namens de ECR-Fractie
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Tadeusz Zwiefka, Eduard Kukan, Potito Salatto
namens de PPE-Fractie
Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks, Marie-Christine Vergiat
namens de GUE/NGL-Fractie
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Annemie Neyts-Uyttebroeck
namens de ALDE-Fractie
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.660   B7-0483/2012
22 October 2012
XML  PDF  WORD 
on the situation in Cambodia
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.659   B7-0482/2012
22 October 2012
XML  PDF  WORD 
on the discrimination against young girls in Pakistan, in particular the case of Malala Yousafzai
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.658   B7-0481/2012
22 October 2012
XML  PDF  WORD 
on the Human Rights situation in the United Arab Emirates
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 493.655   RC-B7-0478/2012
24 oktober 2012
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 122, lid 5, en artikel 110, lid 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
S&D (B7-0478/2012)
PPE (B7-0483/2012)
ECR (B7-0486/2012)
GUE/NGL (B7-0488/2012)
Verts/ALE (B7-0491/2012)
ALDE (B7-0494/2012)
over de situatie in Cambodja
(2012/2844(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan
namens de PPE-Fractie
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Marc Tarabella, Robert Goebbels
namens de S&D-Fractie
Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Cecilia Wikström
namens de ALDE-Fractie
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
namens de Verts/ALE-Fractie
Charles Tannock, Adam Bielan
namens de ECR-Fractie
Marie-Christine Vergiat
namens de GUE/NGL-Fractie
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 493.654   RC-B7-0477/2012
24 oktober 2012
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 122, lid 5, en artikel 110, lid 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
S&D (B7-0477/2012)
EFD (B7-0480/2012)
PPE (B7-0482/2012)
ECR (B7-0485/2012)
Verts/ALE (B7-0490/2012)
ALDE (B7-0493/2012)
GUE/NGL (B7-0495/2012)
over de discriminatie van meisjes in Pakistan, in het bijzonder het geval van Malala Yousafzai
(2012/2843(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler
namens de PPE-Fractie
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Minodora Cliveti
namens de S&D-Fractie
Phil Bennion, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Graham Watson, Alexandra Thein
namens de ALDE-Fractie
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
namens de Verts/ALE-Fractie
Charles Tannock, Peter van Dalen, Sajjad Karim
namens de ECR-Fractie
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Bastiaan Belder
namens de EFD-Fractie
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 493.653   RC-B7-0476/2012
24 oktober 2012
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 122, lid 5, en artikel 110, lid 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
S&D (B7-0476/2012)
PPE (B7-0481/2012)
GUE/NGL (B7-0487/2012)
Verts/ALE (B7-0489/2012)
ALDE (B7-0492/2012)
over de situatie van de mensenrechten in de Verenigde Arabische Emiraten
(2012/2842(RSP))
Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu, Martin Kastler
namens de PPE-Fractie
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari
namens de S&D-Fractie
Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson
namens de ALDE-Fractie
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares
namens de Verts/ALE-Fractie
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat
namens de GUE/NGL-Fractie
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.614   B7-0453/2012
10 September 2012
XML  PDF  WORD 
on Persecution of Rohingya Muslims in Burma
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.609   B7-0448/2012
10 September 2012
XML  PDF  WORD 
on South-Africa: massacre of striking miners
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Juridische mededeling