Propozycje rezolucji
Znaleziono 114 wynik(-i) dla "7 kadencja, Roithová Zuzana"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROJEKT REZOLUCJI
PE 465.586   B7-0284/2011
4 maja 2011
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie równego dostępu do rynków sektora publicznego w UE i państwach trzecich oraz w sprawie zmiany ram prawnych zamówień publicznych, w tym koncesji
Andreas Schwab, Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Frank Engel, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin, Constance Le Grip, Konstantinos Poupakis, Zuzana Roithová
w imieniu grupy politycznej PPE
Evelyne Gebhardt, Bernadette Vergnaud
w imieniu grupy politycznej S&D
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi
w imieniu grupy politycznej ALDE
Malcolm Harbour
w imieniu grupy politycznej ECR
Heide Rühle
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
PROJEKT REZOLUCJI
PE 441.927   B7-0346/2010
14 czerwca 2010
XML  PDF  WORD 
zamykający debatę na temat oświadczenia Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie klęsk żywiołowych w Europie Środkowej
Czesław Adam Siekierski, Tamás Deutsch, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Markus Pieper, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Jan Březina, Lambert van Nistelrooij, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Piotr Borys, Artur Zasada, Milan Zver, Jacek Saryusz-Wolski, Lena Kolarska-Bobińska, Jarosław Kalinowski, János Áder, Filip Kaczmarek, Csaba Őry, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Edit Bauer, Nuno Teixeira, Ildikó Gáll-Pelcz, Ádám Kósa, Paweł Zalewski, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Sławomir Witold Nitras
w imieniu grupy politycznej PPE
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 439.759   RC-B7-0238/2010/popr. 1
28 kwietnia 2010
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
PPE (B7-0238/2010)
S&D (B7-0239/2010)
ALDE (B7-0240/2010)
GUE/NGL (B7-0241/2010)
w sprawie całkowitego zakazu wykorzystania technologii wydobywczych z zastosowaniem cyjanku w Unii Europejskiej
János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithova, Alajos Mészáros
w imieniu grupy politycznej PPE
Daciana Sarbu, Kriton Arsenis, Csaba Tabajdi
w imieniu grupy politycznej S&D
Chris Davies, Renate Weber
w imieniu grupy politycznej ALDE
Michail Tremopoulos
on behalf of the Verts/ALE Group
Edvard Kožunšnik
w imieniu grupy politycznej ECR
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Joao Ferreira, Jiri Mastalka, Nikolaos Chountis
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
PROJEKT REZOLUCJI
PE 439.759   B7-0238/2010
19 kwietnia 2010
XML  PDF  WORD 
złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7-0206/2010
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu
w sprawie całkowitego zakazu wykorzystania technologii wydobywczych z zastosowaniem cyjanku w UE
János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithová
w imieniu grupy politycznej PPE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Informacja prawna