Predlogi resolucije
Rezultati: 114 za besede: "7. mandat, Roithová Zuzana"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 465.586   B7-0284/2011
4. maja 2011
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) poslovnika
o enakem dostopu do trgov javnega sektorja v EU in tretjih državah ter o reviziji pravnega okvira javnih naročil, vključno s koncesijami
Andreas Schwab, Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Frank Engel, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin, Constance Le Grip, Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Zuzana Roithová
v imenu skupine PPE
Evelyne Gebhardt, Bernadette Vergnaud
v imenu skupine S&D
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi
v imenu skupine ALDE
Malcolm Harbour
v imenu skupine ECR
Heide Rühle
v imenu skupine Verts/ALE
PRED. SPREM.
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 441.927   B7-0346/2010
14. junija 2010
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 110(2) poslovnika
o naravnih nesrečah v srednji Evropi
Czesław Adam Siekierski, Tamás Deutsch, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Markus Pieper, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Jan Březina, Lambert van Nistelrooij, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Piotr Borys, Artur Zasada, Milan Zver, Jacek Saryusz-Wolski ,Lena Kolarska-Bobińska, Jarosław Kalinowski, János Áder, Filip Kaczmarek, Csaba Őry, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Edit Bauer, Nuno Teixeira, Ildikó Gáll-Pelcz, Ádám Kósa, Paweł Zalewski, Róża grofica Thun Und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Sławomir Witold Nitras
v imenu skupine PPE
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 439.759   RC-B7-0238/2010/rev. 1
28. aprila 2010
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 115(5) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
PPE (B7-0238/2010)
S&D (B7-0239/2010)
ALDE (B7-0240/2010)
GUE/NGL (B7-0241/2010)
o splošni prepovedi tehnologij rudarjenja s cianidom v Evropski uniji
János Áder, Richard Seeber, Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis), Zuzana Roithová, Alajos Mészáros
v imenu skupine PPE
Daciana Octavia Sârbu, Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi
v imenu skupine S&D
Chris Davies, Renate Weber
v imenu skupine ALDE
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)
v imenu skupine Verts/ALE
Edvard Kožušník
v imenu skupine ECR
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira, Jiří Maštálka, Nikolaos Chountis, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)
v imenu skupine GUE/NGL
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 439.759   B7-0238/2010
19. aprila 2010
XML  PDF  WORD 
k vprašanju za ustni odgovor B7-0206/2010
v skladu s členom 115(5) poslovnika
o splošni prepovedi tehnologij rudarjenja s cianidom v EU
János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithová
v imenu skupine PPE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pravno obvestilo