Propozycje rezolucji
Znaleziono 400 wynik(-i) dla "7 kadencja, Romeva i Rueda Raül"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 534.891   B7-0414/2014
14 April 2014
XML  PDF  WORD 
on North Korea (Democratic People's Republic of Korea - DPRK)
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 534.887   B7-0410/2014
14 April 2014
XML  PDF  WORD 
on Pakistan: recent cases of persecution
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 534.884   B7-0407/2014
14 April 2014
XML  PDF  WORD 
on the situation in certain vulnerable communities in Syria
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 534.876   RC-B7-0399/2014
16 kwietnia 2014
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 122 ust. 5 i art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
ECR (B7-0399/2014)
S&D (B7-0401/2014)
PPE (B7-0403/2014)
ALDE (B7-0405/2014)
Verts/ALE (B7-0410/2014)
w sprawie niedawnych przypadków prześladowań w Pakistanie
(2014/2694(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, László Tőkés, Bogusław Sonik
w imieniu grupy PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Antigoni Papadopoulou
w imieniu grupy S&D
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez
w imieniu grupy ALDE
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
w imieniu grupy Verts/ALE
Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Marek Józef Gróbarczyk
w imieniu grupy ECR
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 533.908   RC-B7-0388/2014
16 kwietnia 2014
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 122 ust. 5 i art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
ECR (B7-0388/2014)
PPE (B7-0409/2014)
S&D (B7-0411/2014)
ALDE (B7-0412/2014)
Verts/ALE (B7-0414/2014)
w sprawie sytuacji w Korei Północnej (Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej)
(2014/2696(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Herbert Reul, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Csaba Sógor, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, László Tőkés, Bogusław Sonik
w imieniu grupy PPE
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Tonino Picula, George Sabin Cutaş, David Martin, Liisa Jaakonsaari, Antigoni Papadopoulou
w imieniu grupy S&D
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez
w imieniu grupy ALDE
Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda
w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock
w imieniu grupy ECR
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 533.907   RC-B7-0387/2014
16 kwietnia 2014
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 122 ust. 5 i art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
ECR (B7-0387/2014)
EFD (B7-0392/2014)
PPE (B7-0400/2014)
S&D (B7-0402/2014)
ALDE (B7-0404/2014)
Verts/ALE (B7-0407/2014)
w sprawie Syrii: sytuacja niektórych wspólnot znajdujących się w trudnym położeniu
(2014/2695(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Bogusław Sonik
w imieniu grupy PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Liisa Jaakonsaari
on behalf of the S&D Group
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez
w imieniu grupy ALDE
Hélène Flautre, Judith Sargentini, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko
w imieniu grupy ECR
Bastiaan Belder, Zbigniew Ziobro, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas
w imieniu grupy EFD
PROJEKT REZOLUCJI
PE 529.668   B7-0266/2014
11 marca 2014
XML  PDF  WORD 
złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę
(2014/2627(RSP))
Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Nikos Chrysogelos, Helga Trüpel
w imieniu grupy Verts/ALE
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 529.660   B7-0260/2014
10 March 2014
XML  PDF  WORD 
on Security and Human Trafficking in the Sinai
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 529.654   RC-B7-0254/2014
12 marca 2014
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 122 ust. 5 i art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
ECR (B7-0254/2014)
S&D (B7-0256/2014)
ALDE (B7-0259/2014)
Verts/ALE (B7-0260/2014)
PPE (B7-0261/2014)
w sprawie bezpieczeństwa i handlu ludźmi na półwyspie Synaj
(2014/2630(RSP))
Sari Essayah, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Peter Šťastný, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Krzysztof Lisek, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Dubravka Šuica, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik
w imieniu grupy PPE
Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău
w imieniu grupy S&D
Olle Schmidt, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel
w imieniu grupy ALDE
Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Hiltrud Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock, Adam Bielan
w imieniu grupy ECR
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 529.652   B7-0252/2014
10 March 2014
XML  PDF  WORD 
on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna