Προτάσεις ψηφίσματος
11 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, de Lange Esther"  
1 2
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 446.627   B7-0536/2010
27 Σεπτεμβρίου 2010
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0467/2010 και B7-0468/2010
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού
σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ ενόψει της 10ης Συνόδου της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (ΣΒΠ), που θα συνέλθει στη Nagoya (Ιαπωνία) από τις 18 έως τις 29 Οκτωβρίου 2010
Esther de Lange, Karin Kadenbach, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, Kartika Tamara Liotard, Anna Rosbach
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 2
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου