Päätöslauselmaesitykset
11 osumaa haulle "7. vaalikausi, de Lange Esther"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
1 2
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 529.545   B7-0191/2014
19. helmikuuta 2014
XML  PDF  WORD 
komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
Irakin tilanteesta
(2014/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier
PPE-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 529.541   RC-B7-0188/2014
25. helmikuuta 2014
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ALDE (B7-0188/2014)
ECR (B7-0189/2014)
S&D (B7-0190/2014)
PPE (B7-0191/2014)
Verts/ALE (B7-0192/2014)
Irakin tilanteesta
(2014/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart
PPE-ryhmän puolesta
Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Libor Rouček
S&D-ryhmän puolesta
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
ALDE-ryhmän puolesta
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Struan Stevenson
ECR-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 507.400   RC-B7-0147/2013
13. maaliskuuta 2013
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
PPE (B7-0147/2013)
S&D (B7-0148/2013)
Verts/ALE (B7-0149/2013)
ECR (B7-0150/2013)
ALDE (B7-0151/2013)
Irakista: vähemmistöryhmien, erityisesti Irakin turkmeenien, ahdinko
(2013/2562(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Mitro Repo
S&D-ryhmän puolesta
Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez. Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland
ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski
ECR-ryhmän puolesta
Jaroslav Paška
TARKISTUKSET
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 507.400   B7-0147/2013
11 March 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the plight of minority groups, in particular Iraqi Turkmen
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI
PE 503.568   B7-0051/2013
30. tammikuuta 2013
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 212 artiklan mukaisesti
136 artiklan muuttaminen (Jäsenten osallistuminen istuntoihin)
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen, Esther de Lange, Anne Delvaux, Ismail Ertug, Mikael Gustafsson, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Martin Kastler, Silvana Koch-Mehrin, Licia Ronzulli, Carl Schlyter, Catherine Stihler, Anja Weisgerber
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 503.564   B7-0047/2013
30. tammikuuta 2013
XML  PDF  WORD 
suullisesti vastattavien kysymysten B7-0109/2013 ja B7-0110/2013 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
EU:n strategisista tavoitteista Bangkokissa Thaimaassa 3.-14. maaliskuuta 2013 pidettävässä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) sopimuspuolten konferenssin 16. kokouksessa
(2012/2838(RSP))
Esther de Lange
PPE-ryhmän puolesta
Karin Kadenbach
S&D-ryhmän puolesta
Gerben-Jan Gerbrandy
ALDE-ryhmän puolesta
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Anna Rosbach
ECR-ryhmän puolesta
Kartika Tamara Liotard
GUE/NGL-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 450.536   RC-B7-0705/2010
14. joulukuuta 2010
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
PPE, ECR, EFD (B7-0705/2010)
ALDE (B7-0706/2010)
Verts/ALE (B7-0714/2010)
S&D (B7-0720/2010)
munivien kanojen kasvatuksesta EU:ssa: häkkien käytön kieltäminen vuodesta 2012 alkaen
Esther de Lange
PPE-ryhmän puolesta
Luis Manuel Capoulas Santos
S&D-ryhmän puolesta
George Lyon
ALDE-ryhmän puolesta
Martin Häusling, Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta
James Nicholson
ECR-ryhmän puolesta
Lorenzo Fontana
EFD-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 450.536   B7-0705/2010
13. joulukuuta 2010
XML  PDF  WORD 
suullisesti vastattavan kysymyksen B7-0657/2010 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
munivien kanojen kasvatuksesta EU:ssa: häkkien käytön kieltäminen vuodesta 2012 alkaen
Esther de Lange
PPE-ryhmän puolesta
James Nicholson
ECR-ryhmän puolesta
Lorenzo Fontana
EFD-ryhmän puolesta
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 450.484   B7-0648/2010
22 November 2010
XML  PDF  WORD 
on Iraq, in particular the death penalty (including the case of Tariq Aziz) and attacks against Christian communities
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 450.465   RC-B7-0629/2010
24. marraskuuta 2010
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
PPE (B7-0629/2010)
S&D (B7-0630/2010)
ALDE (B7-0631/2010)
Verts/ALE (B7-0632/2010)
ECR (B7-0633/2010)
EFD (B7-0648/2010)
Irakista: kuolemanrangaistus (varsinkin Tariq Azizin tapaus) ja hyökkäykset kristittyjen yhteisöjä vastaan
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Constance Le Grip, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Cristiana Muscardini, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor, Martin Kastler, Carlo Casini
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Gianni Pittella, Silvia Costa, David-Maria Sassoli
S&D-ryhmän puolesta
Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Alexandra Thein, Renate Weber, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin
ALDE-ryhmän puolesta
Frieda Brepoels, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Struan Stevenson, Peter van Dalen
ECR-ryhmän puolesta
Fiorello Provera, Bastiaan Belder
EFD-ryhmän puolesta
Cornelis de Jong
TARKISTUKSET
1 2
Oikeudellinen huomautus