Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 11 ar "7. parlamentārais sasaukums, de Lange Esther"  
1 2
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 446.627   B7-0536/2010
2010. gada 27. septembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts, pamatojoties uz jautājumiem B7-0467/2010 un B7-0468/2010, uz ko sniedz mutisku atbildi,
saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu
par ES stratēģiskajiem mērķiem Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 10. pušu konferencē, kas no 2010. gada 18. oktobra līdz 29. oktobrim notiks Nagojā (Japānā)
Esther de Lange, Karin Kadenbach, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, Kartika Tamara Liotard, Anna Rosbach
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
GROZĪJUMI
1 2
Juridisks paziņojums