Ontwerpresoluties
11 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, de Lange Esther"  
Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).
1 2
ONTWERPRESOLUTIE
PE 529.545   B7-0191/2014
19 februari 2014
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement
over de situatie in Irak
(2014/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier
namens de PPE-Fractie
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 529.541   RC-B7-0188/2014
25 februari 2014
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 110, leden 2 en 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
ALDE (B7-0188/2014)
ECR (B7-0189/2014)
S&D (B7-0190/2014)
PPE (B7-0191/2014)
Verts/ALE (B7-0192/2014)
over de situatie in Irak
(2014/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart
namens de PPE-Fractie
Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Libor Rouček
namens de S&D-Fractie
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
namens de ALDE-Fractie
Tarja Cronberg
namens de Verts/ALE-Fractie
Charles Tannock, Struan Stevenson
namens de ECR-Fractie
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 507.400   RC-B7-0147/2013
13 maart 2013
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 122, lid 5, en artikel 110, lid 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
PPE (B7-0147/2013)
S&D (B7-0148/2013)
Verts/ALE (B7-0149/2013)
ECR (B7-0150/2013)
ALDE (B7-0151/2013)
over Irak: de situatie van minderheden, inclusief de Irakese Turkmenen
(2013/2562(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
namens de PPE-Fractie
Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Mitro Repo
namens de S&D-Fractie
Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez. Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland
namens de ALDE-Fractie
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
namens de Verts/ALE-Fractie
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski
namens de ECR-Fractie
Jaroslav Paška
AMENDEMENTEN
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 507.400   B7-0147/2013
11 March 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the plight of minority groups, in particular Iraqi Turkmen
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
PE 503.568   B7-0051/2013
30 januari 2013
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 212 van het Reglement
Wijziging van artikel 136 (Deelneming aan vergaderingen)
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen, Esther de Lange, Anne Delvaux, Ismail Ertug, Mikael Gustafsson, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Martin Kastler, Silvana Koch-Mehrin, Licia Ronzulli, Carl Schlyter, Catherine Stihler, Anja Weisgerber
ONTWERPRESOLUTIE
PE 503.564   B7-0047/2013
30 januari 2013
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van vragen voor mondeling antwoord B7-0109/2013 en B7-0110/2013
ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement
over de strategische doelstellingen van de EU voor de 16e bijeenkomst van de Conferentie van de partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES), die van 3 t/m 14 maart 2013 in Bangkok (Thailand) zal plaatsvinden
(2012/2838(RSP))
Esther de Lange
namens de PPE-Fractie
Karin Kadenbach
namens de S&D-Fractie
Gerben-Jan Gerbrandy
namens de ALDE-Fractie
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie
Anna Rosbach
namens de ECR-Fractie
Kartika Tamara Liotard
namens de GUE/NGL-Fractie
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 450.536   RC-B7-0705/2010
14 december 2010
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
PPE, ECR, EFD (B7-0705/2010)
ALDE (B7-0706/2010)
Verts/ALE (B7-0714/2010)
S&D (B7-0720/2010)
over de legkippenhouderij in de EU: het verbod op het gebruik van legbatterijen vanaf 2012
Esther de Lange
namens de PPE-Fractie
Luis Manuel Capoulas Santos
namens de S&D-Fractie
George Lyon
namens de ALDE-Fractie
Martin Häusling, Alyn Smith
namens de Verts/ALE-Fractie
James Nicholson
namens de ECR-Fractie
Lorenzo Fontana
namens de EFD-Fractie
AMENDEMENTEN
ONTWERPRESOLUTIE
PE 450.536   B7-0705/2010
13 december 2010
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B7-0657/2010
ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement
over de legkippenhouderij in de EU: het verbod op het gebruik van legbatterijen vanaf 2012
Esther de Lange
namens de PPE-Fractie
James Nicholson
namens de ECR-Fractie
Lorenzo Fontana
namens de EFD-Fractie
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 450.484   B7-0648/2010
22 November 2010
XML  PDF  WORD 
on Iraq, in particular the death penalty (including the case of Tariq Aziz) and attacks against Christian communities
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 450.465   RC-B7-0629/2010
24 november 2010
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 122, lid 5, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
PPE (B7-0629/2010)
S&D (B7-0630/2010)
ALDE (B7-0631/2010)
Verts/ALE (B7-0632/2010)
ECR (B7-0633/2010)
EFD (B7-0648/2010)
over Irak: de doodstraf (in het bijzonder het geval Tariq Aziz) en het geweld tegen christenen
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Constance Le Grip, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Cristiana Muscardini, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor, Martin Kastler, Carlo Casini
namens de PPE-Fractie
Véronique De Keyser, Gianni Pittella, Silvia Costa, David-Maria Sassoli
namens de S&D-Fractie
Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Alexandra Thein, Renate Weber, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin
namens de ALDE-Fractie
Frieda Brepoels, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda
namens de Verts/ALE-Fractie
Charles Tannock, Struan Stevenson, Peter van Dalen
namens de ECR-Fractie
Fiorello Provera, Bastiaan Belder
namens de EFD-Fractie
Cornelis de Jong
AMENDEMENTEN
1 2
Juridische mededeling