Propuneri de rezoluţie
11 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, de Lange Esther"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
1 2
PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PE 529.545   B7-0191/2014
19 februarie 2014
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
referitoare la situația din Irak
(2014/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier
în numele Grupului PPE
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PE 529.541   RC-B7-0188/2014
25 februarie 2014
XML  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
ALDE (B7-0188/2014)
ECR (B7-0189/2014)
S&D (B7-0190/2014)
PPE (B7-0191/2014)
Verts/ALE (B7-0192/2014)
referitoare la situația din Irak
(2014/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart
în numele Grupului PPE
Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Libor Rouček
în numele Grupului S&D
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
în numele Grupului ALDE
Tarja Cronberg
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Struan Stevenson
în numele Grupului ECR
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PE 507.400   RC-B7-0147/2013
13 martie 2013
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul(4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
PPE (B7-0147/2013)
S&D (B7-0148/2013)
Verts/ALE (B7-0149/2013)
ECR (B7-0150/2013)
ALDE (B7-0151/2013)
referitoare la Irak: situația critică a minorităților, inclusiv a turkmenilor irakieni
(2013/2562(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Mitro Repo
în numele Grupului S&D
Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez. Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland
în numele Grupului ALDE
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski
în numele Grupului ECR
Jaroslav Paška
AMENDAMENTE
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 507.400   B7-0147/2013
11 March 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the plight of minority groups, in particular Iraqi Turkmen
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPUNERE DE MODIFICARE A REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
PE 503.568   B7-0051/2013
30 ianuarie 2013
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 212 din Regulamentul de procedură
Modificarea articolului 136 (Participarea la ședințe)
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen, Esther de Lange, Anne Delvaux, Ismail Ertug, Mikael Gustafsson, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Martin Kastler, Silvana Koch-Mehrin, Licia Ronzulli, Carl Schlyter, Catherine Stihler, Anja Weisgerber
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 503.564   B7-0047/2013
30 ianuarie 2013
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B7-0109/2013 și B7-0110/2013
depusă în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
referitoare la obiectivele strategice ale UE pentru cea de-a 16-a reuniune a Conferinței părților la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES), care se va desfășura între 3 și 14 martie 2013 la Bangkok (Thailanda)
(2012/2838(RSP))
Esther de Lange
în numele Grupului PPE
Karin Kadenbach
în numele Grupului S&D
Gerben-Jan Gerbrandy
în numele Grupului ALDE
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE
Anna Rosbach
în numele Grupului ECR
Kartika Tamara Liotard
în numele Grupului GUE/NGL
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 450.536   RC-B7-0705/2010
14 decembrie 2010
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri:
PPE, ECR, EFD (B7-0705/2010)
ALDE (B7-0706/2010)
Verts/ALE (B7-0714/2010)
S&D (B7-0720/2010)
referitoare la industria găinilor ouătoare din UE: interzicerea utilizării bateriilor începând cu 2012
Esther de Lange
în numele Grupului PPE
Luis Manuel Capoulas Santos
în numele Grupului S&D
George Lyon
în numele Grupului ALDE
Martin Häusling, Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE
James Nicholson
în numele Grupului ECR
Lorenzo Fontana
în numele Grupului EFD
AMENDAMENTE
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 450.536   B7-0705/2010
13 decembrie 2010
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B7-0657/2010
în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
referitoare la industria găinilor ouătoare din UE: interzicerea utilizării bateriilor începând cu 2012
Esther de Lange
în numele Grupului PPE
James Nicholson
în numele Grupului ECR
Lorenzo Fontana
în numele Grupului EFD
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 450.484   B7-0648/2010
22 November 2010
XML  PDF  WORD 
on Iraq, in particular the death penalty (including the case of Tariq Aziz) and attacks against Christian communities
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 450.465   RC-B7-0629/2010
24 noiembrie 2010
XML  PDF  WORD 
în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
PPE (B7-0629/2010)
S&D (B7-0630/2010)
ALDE (B7-0631/2010)
Verts/ALE (B7-0632/2010)
ECR (B7-0633/2010)
EFD (B7-0648/2010)
referitoare la Irak: pedeapsa cu moartea (mai ales cazul lui Tariq Aziz) și atacurile împotriva comunităților creștine
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Constance Le Grip, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Cristiana Muscardini, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor, Martin Kastler, Carlo Casini
în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Gianni Pittella, Silvia Costa, David-Maria Sassoli
în numele Grupului S&D
Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Alexandra Thein, Renate Weber, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin
în numele Grupului ALDE
Frieda Brepoels, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Struan Stevenson, Peter van Dalen
în numele Grupului ECR
Fiorello Provera, Bastiaan Belder
în numele Grupului EFD
Cornelis de Jong
AMENDAMENTE
1 2
Notă juridică