Návrhy uznesenia
Výsledky: 11 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, de Lange Esther"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2
NÁVRH UZNESENIA
PE 529.545   B7-0191/2014
19. februára 2014
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o situácii v Iraku
(2014/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier
v mene poslaneckého klubu PPE
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 529.541   RC-B7-0188/2014
25. februára 2014
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ALDE (B7-0188/2014)
ECR (B7-0189/2014)
S&D (B7-0190/2014)
PPE (B7-0191/2014)
Verts/ALE (B7-0192/2014)
o situácii v Iraku
(2014/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart
v mene poslaneckého klubu PPE
Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Libor Rouček
v mene skupiny S&D
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
v mene skupiny ALDE
Tarja Cronberg
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Struan Stevenson
v mene skupiny ECR
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 507.400   RC-B7-0147/2013
13. marca 2013
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7-0147/2013)
S&D (B7-0148/2013)
Verts/ALE (B7-0149/2013)
ECR (B7-0150/2013)
ALDE (B7-0151/2013)
o Iraku: kritická situácia menšín vrátane irackých Turkménov
(2013/2562(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Mitro Repo
v mene skupiny S&D
Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez. Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland
v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski
v mene skupiny ECR
Jaroslav Paška
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 507.400   B7-0147/2013
11 March 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the plight of minority groups, in particular Iraqi Turkmen
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
NÁVRH NA ZMENU ROKOVACIEHO PORIADKU EURÓPSKEHO PARLAMENTU
PE 503.568   B7-0051/2013
30. januára 2013
XML  PDF  WORD 
NÁVRH NA ZMENU
ROKOVACIEHO PORIADKU
EURÓPSKEHO PARLAMENTU
predložené v súlade s článkom 212 rokovacieho poriadku
Zmena a doplnenie článku 136 (Účasť poslancov na rokovaniach)
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen, Esther de Lange, Anne Delvaux, Ismail Ertug, Mikael Gustafsson, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Martin Kastler, Silvana Koch-Mehrin, Licia Ronzulli, Carl Schlyter, Catherine Stihler, Anja Weisgerber
NÁVRH UZNESENIA
PE 503.564   B7-0047/2013
30. januára 2013
XML  PDF  WORD 
predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B7-0109/2013 a B7-0110/2013
v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku
o strategických cieľoch Európskej únie pre 16. schôdzu konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa uskutoční 3. až 14. marca 2013 v Bangkoku (Thajsko)
(2012/2838(RSP))
Esther de Lange
v mene poslaneckého klubu PPE
Karin Kadenbach
v mene skupiny S&D
Gerben-Jan Gerbrandy
v mene skupiny ALDE
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE
Anna Rosbach
v mene skupiny ECR
Kartika Tamara Liotard
v mene skupiny GUE/NGL
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 450.536   RC-B7-0705/2010
14. decembra 2010
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE, ECR, EFD (B7-0705/2010)
ALDE (B7-0706/2010)
Verts/ALE (B7-0714/2010)
S&D (B7-0720/2010)
o odvetví chovu nosníc v EÚ: zákaz používania batériových klietok od roku 2012
Esther de Lange
v mene poslaneckého klubu PPE
Luis Manuel Capoulas Santos
v mene skupiny S&D
George Lyon
v mene skupiny ALDE
Martin Häusling, Alyn Smith
v mene skupiny Verts/ALE
James Nicholson
v mene skupiny ECR
Lorenzo Fontana
v mene skupiny EFD
NÁVRH UZNESENIA
PE 450.536   B7-0705/2010
13. decembra 2010
XML  PDF  WORD 
predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7-0657/2010
v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku
o odvetví chovu nosníc v EÚ: zákaz používania batériových klietok od roku 2012
Esther de Lange
v mene poslaneckého klubu PPE
James Nicholson
v mene skupiny ECR
Lorenzo Fontana
v mene skupiny EFD
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 450.484   B7-0648/2010
22 November 2010
XML  PDF  WORD 
on Iraq, in particular the death penalty (including the case of Tariq Aziz) and attacks against Christian communities
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 450.465   RC-B7-0629/2010
24. novembra 2010
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7-0629/2010)
S&D (B7-0630/2010)
ALDE (B7-0631/2010)
Verts/ALE (B7-0632/2010)
ECR (B7-0633/2010)
EFD (B7-0648/2010)
o Iraku: trest smrti (najmä prípad Tárika Azíza) a útoky proti kresťanským komunitám
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Constance Le Grip, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Cristiana Muscardini, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor, Martin Kastler, Carlo Casini
v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Gianni Pittella, Silvia Costa, David-Maria Sassoli
v mene skupiny S&D
Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Alexandra Thein, Renate Weber, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin
v mene skupiny ALDE
Frieda Brepoels, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda
v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Struan Stevenson, Peter van Dalen
v mene skupiny ECR
Fiorello Provera, Bastiaan Belder
v mene skupiny EFD
Cornelis de Jong
1 2
Právne oznámenie