Förslag till resolution
27 träff(ar) för "7:e valperioden, Plumb Rovana"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2 3
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 483.213   B7-0161/2012
12 March 2012
XML  PDF  WORD 
on human trafficking in Sinai, in particular the case of Solomon W.
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 483.210   RC-B7-0158/2012
14 mars 2012
XML  PDF  WORD 
GEMENSAMT FÖRSLAG
TILL RESOLUTION
i enlighet med artikel 122(5) i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
Verts/ALE (B7-0158/2012)
EFD (B7-0159/2012)
S&D (B7-0161/2012)
PPE (B7-0163/2012)
ECR (B7-0165/2012)
ALDE (B7-0169/2012)
om människohandel på Sinaihalvön, särskilt fallet Solomon W.
Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik, Edit Bauer
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza, Rovana Plumb, Kristian Vigenin
för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Charles Goerens, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano
för ALDE-gruppen
Judith Sargentini, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
för ECR-gruppen
Fiorello Provera
för EFD-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 483.207   B7-0155/2012
12 mars 2012
XML  PDF  WORD 
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
om Europaparlamentets resolution om diskriminerande webbplatser och regeringarnas reaktioner på dessa (2012/2554(RSP))
Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn, Rovana Plumb
för S&D-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 483.204   RC-B7-0152/2012
13 mars 2012
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
Verts/ALE (B7-0152/2012)
GUE/NGL (B7-01532012)
PPE (B7-0154/2012)
S&D (B7-0155/2012)
ALDE (B7-0156/2012)
ECR (B7-0157/2012)
om diskriminerande webbplatser och regeringarnas reaktioner på dessa
Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, József Szájer, Jacek Saryusz-Wolski, Wim van de Camp, Iliana Ivanova, Jacek Protasiewicz
för PPE-gruppen
Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn, Rovana Plumb, Kristian Vigenin, Ivailo Kalfin, Evgeni Kirilov
för S&D-gruppen
Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld
för ALDE-gruppen
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen
Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Roberts Zīle, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan
för ECR-gruppen
Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka
för GUE/NGL-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 483.138   RC-B7-0079/2012
15 februari 2012
XML  PDF  WORD 
GEMENSAMT FÖRSLAG
TILL RESOLUTION
i enlighet med artikel 122.5 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
PPE (B7-0079/2012)
ECR (B7-0082/2012)
S&D (B7-0084/2012)
Verts/ALE (B7-0085/2012)
ALDE (B7-0087/2012)
om Egypten - den senaste händelseutvecklingen
Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Rovana Plumb
för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Antonyia Parvanova, Jelko Kacin
för ALDE-gruppen
Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
för ECR-gruppen
Bastiaan Belder, Jaroslav Paška
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 483.134   RC-B7-0075/2012/ändr. 1
15 februari 2012
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 122.5 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
PPE (B7-0075/2012)
ECR (B7-0076/2012)
S&D (B7-0078/2012)
Verts/ALE (B7-0080/2012)
GUE/NGL (B7-0081/2012)
ALDE (B7-0083/2012)
om dödsstraffet i Vitryssland, särskilt fallen Dzmitryj Kanavalaw och Uladzislaw Kavaljow (2012/2539(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Mario Mauro, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Jacek Saryusz-Wolski, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tadeusz Zwiefka
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Rovana Plumb
för S&D-gruppen
Ivars Godmanis, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Jelko Kacin, Antonyia Parvanova
för ALDE-gruppen
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski
för ECR-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 479.427   B7-0728/2011
13 december 2011
XML  PDF  WORD 
till följd av frågorna för muntligt besvarande B7-0673/2011 och B7-0674/2011
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen
om restriktioner i den fria rörligheten för arbetstagare i Europeiska unionen (2011/2958(RSP))
Rovana Plumb, Stephen Hughes
för S&D-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 479.426   RC-B7-0727/2011
14 december 2011
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
PPE (B7-0727/2011)
S&D (B7-0728/2011)
Verts/ALE (B7-0729/2011)
ALDE (B7-0730/2011)
om fri rörlighet för arbetstagare i Europeiska unionen
Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova, Marian-Jean Marinescu
för PPE-gruppen
Rovana Plumb, Stephen Hughes, Hannes Swoboda, Kinga Göncz, Vilija Blinkevičiūtė, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Ivailo Kalfin, Cătălin Sorin Ivan, George Sabin Cutaş, Daciana Octavia Sârbu, Victor Boştinaru, Silvia-Adriana Ţicău
för S&D-gruppen
Marian Harkin, Renate Weber, Filiz Hakaeva Hyusmenova
för ALDE-gruppen
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 479.406   B7-0707/2011
12 December 2011
XML  PDF  WORD 
on the Situation of Women in Afganistan and Pakistan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 479.401   RC-B7-0702/2011
14 december 2011
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 122.5 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
EFD (B7-0702/2011)
ECR (B7-0704/2011)
S&D (B7-0707/2011)
Verts/ALE (B7-0708/2011)
PPE (B7-0711/2011)
ALDE (B7-0713/2011)
om situationen för kvinnor i Afghanistan och Pakistan
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Rovana Plumb, Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa
för S&D-gruppen
Norica Nicolai, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson
för ALDE-gruppen
Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Franziska Katharina Brantner, Keith Taylor, Rui Tavares, Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek, Jill Evans, Barbara Lochbihler
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Marina Yannakoudakis, Ryszard Antoni Legutko, Julie Girling, Tadeusz Cymański, Andrea Češková
för ECR-gruppen
Fiorello Provera, Jaroslav Paška
för EFD-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 2 3
Rättsligt meddelande