Návrhy uznesenia
Výsledky: 1 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Kuhn Werner"  
NÁVRH UZNESENIA
PE 465.603   B7-0297/2011
9. mája 2011
XML  PDF  WORD 
predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B7-0306/2011, B7-0307/2011, B7-0308/2011, B7-0310/2011, B7-0311/2011 a B7-0313/2011
v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku
o kríze v európskom odvetví rybného hospodárstva v dôsledku zvýšenia cien ropy
Alain Cadec, Antonello Antinoro, Jarosław Leszek Wałęsa, Maria do Céu Patrão Neves, Jim Higgins, Ioannis A. Tsoukalas, Rareş-Lucian Niculescu, Crescenzio Rivellini, Werner Kuhn, Vito Bonsignore
v mene skupiny PPE
Právne oznámenie