Предложения за резолюции
18 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Klute Jürgen"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 519.414   B7-0540/2013
18 November 2013
XML  PDF  WORD 
on Bolivia, notably the cases of Elód Tóásó and Mario Tadic
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 509.970   B7-0322/2013
26 юни 2013 г.
XML  PDF  WORD 
за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността
относно наводненията в държавите от Централна Европа
(2013/2683(RSP))
Яромир Кохличек, Иржи Мащалка, Милослав Рансдорф, Владимир Ремек, Патрик Льо Ярик, Лотар Биски, Хелмут Шолц, Сабине Вилс, Юрген Клуте, Алфредс Рубикс, Габриеле Цимер
от името на групата GUE/NGL
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 509.853   B7-0240/2013
20 mai 2013
XML  PDF  WORD 
sur la grève de la faim des prisonniers à Guantanamo
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.801   B7-0184/2013
15 April 2013
XML  PDF  WORD 
on Vietnam, in particular freedom of expression
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 503.598   B7-0077/2013
4 février 2013
XML  PDF  WORD 
sur Laos: le cas de Sombath Somphone
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 503.574   RC-B7-0054/2013
6 февруари 2013 г.
XML  PDF  WORD 
съобразно член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
Verts/ALE (B7-0054/2013)
S&D (B7-0063/2013)
PPE (B7-0064/2013)
ALDE (B7-0065/2013)
ECR (B7-0067/2013)
GUE/NGL (B7-0077/2013)
относно Лаос: случаят на Сомбат Сомфон
(2013/2535(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Мария Габриел, Anna Záborská, Bogusław Sonik
от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari
от името на групата S&D
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Graham Watson, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica
от името на групата ALDE
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski
от името на групата ECR
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis
от името на групата GUE/NGL
Fiorello Provera
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 489.279   B7-0257/2012
21 May 2012
XML  PDF  WORD 
on Venezuela: possible withdrawal from the Inter-American Commission on Human Rights
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 486.772   B7-0218/2012
18 април 2012 г.
XML  PDF  WORD 
за приключване на разисквания по изявление на Съвета и Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността
относно национализацията на YPF (REPSOL) от правителството на Аржентина
(2012/2619(RSP))
Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jürgen Klute, Paul Murphy, Marisa Matias, João Ferreira, Jacky Hénin
от името на групата GUE/NGL
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 479.464   B7-0043/2012
31 януари 2012 г.
XML  PDF  WORD 
за приключване на разискванията по изявления на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от правилника
относно заключенията от заседанието на Европейския съвет (30 януари 2012 г.) във връзка с международно споразумение за Съюз на фискална стабилност
Jürgen Klute, Jean-Luc Mélenchon, Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Paul Murphy, Marisa Matias
от името на групата GUE/NGL
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 459.734   B7-0191/2011
8 март 2011 г.
XML  PDF  WORD 
за приключване на разискванията по изявление на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността
относно закона за медиите в Унгария
Martin Schulz, Hannes Swoboda, Maria Badia i Cutchet, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sándor Tabajdi
от името на групата S&D
Renate Weber, Sophia in ’t Veld, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Louis Michel, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Norica Nicolai, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Charles Goerens, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Gianni Vattimo
от името на групата ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Christian Engström, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Lothar Bisky, Rui Tavares, Alf Svensson, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
от името на групата GUE/NGL
1 2
Правна информация