Návrhy usnesení
18 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Klute Jürgen"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 519.414   B7-0540/2013
18 November 2013
XML  PDF  WORD 
on Bolivia, notably the cases of Elód Tóásó and Mario Tadic
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
NÁVRH USNESENÍ
PE 509.970   B7-0322/2013
26. června 2013
XML  PDF  WORD 
předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
o záplavách ve středoevropských zemích
(2013/2683(RSP))
Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Jürgen Klute, Alfreds Rubiks, Gabriele Zimmer
za skupinu GUE/NGL
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 509.853   B7-0240/2013
20 mai 2013
XML  PDF  WORD 
sur la grève de la faim des prisonniers à Guantanamo
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.801   B7-0184/2013
15 April 2013
XML  PDF  WORD 
on Vietnam, in particular freedom of expression
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 503.598   B7-0077/2013
4 février 2013
XML  PDF  WORD 
sur Laos: le cas de Sombath Somphone
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PE 503.574   RC-B7-0054/2013
6. února 2013
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
Verts/ALE (B7-0054/2013)
S&D (B7-0063/2013)
PPE (B7-0064/2013)
ALDE (B7-0065/2013)
ECR (B7-0064/2013)
GUE/NGL (B7-0077/2013)
o Laosu: případ Sombatha Somphoneho
(2013/2535(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Anna Záborská, Bogusław Sonik
za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari
za skupinu S&D
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Graham Watson, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica
za skupinu ALDE
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski
za skupinu ECR
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis
za skupinu GUE/NGL
Fiorello Provera
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 489.279   B7-0257/2012
21 May 2012
XML  PDF  WORD 
on Venezuela: possible withdrawal from the Inter-American Commission on Human Rights
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
NÁVRH USNESENÍ
PE 486.772   B7-0218/2012
18. dubna 2012
XML  PDF  WORD 
předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
o znárodnění společnosti YPF (REPSOL) argentinskou vládou
(2012/2619(RSP))
Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jürgen Klute, Paul Murphy, Marisa Matias, João Ferreira, Jacky Hénin
za skupinu GUE/NGL
NÁVRH USNESENÍ
PE 479.464   B7-0043/2012
31. ledna 2012
XML  PDF  WORD 
předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
o závěrech ze zasedání Evropské rady (30. ledna 2012), které se týkalo návrhu mezinárodní dohody o Unii fiskální stability
Jürgen Klute, Jean-Luc Mélenchon, Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Paul Murphy, Marisa Matias
za skupinu GUE/NGL
NÁVRH USNESENÍ
PE 459.734   B7-0191/2011
8. března 2011
XML  PDF  WORD 
předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
o mediálním zákonu v Maďarsku
Martin Schulz, Hannes Swoboda, Maria Badia i Cutchet, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sándor Tabajdi
za skupinu S&D
Renate Weber, Sophia in ’t Veld, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Louis Michel, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Norica Nicolai, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Charles Goerens, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Gianni Vattimo
za skupinu ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Christian Engström, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Lothar Bisky, Rui Tavares, Alf Svensson, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
za skupinu GUE/NGL
1 2
Právní upozornění