Forslag til beslutning
18 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Klute Jürgen"  
Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).
1 2
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 519.414   B7-0540/2013
18 November 2013
XML  PDF  WORD 
on Bolivia, notably the cases of Elód Tóásó and Mario Tadic
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 509.970   B7-0322/2013
26. juni 2013
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2
om oversvømmelserne i centraleuropæiske lande
(2013/2683(RSP))
Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Jürgen Klute, Alfreds Rubiks, Gabriele Zimmer
for GUE/NGL-Gruppen
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 509.853   B7-0240/2013
20 mai 2013
XML  PDF  WORD 
sur la grève de la faim des prisonniers à Guantanamo
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.801   B7-0184/2013
15 April 2013
XML  PDF  WORD 
on Vietnam, in particular freedom of expression
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 503.598   B7-0077/2013
4 février 2013
XML  PDF  WORD 
sur Laos: le cas de Sombath Somphone
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 503.574   RC-B7-0054/2013
6. februar 2013
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag af:
Verts/ALE (B7-0054/2013)
S&D (B7-0063/2013)
PPE (B7-0064/2013)
ALDE (B7-0065/2013)
ECR (B7-0067/2013)
GUE/NGL (B7-0077/2013)
om Laos: sagen om Sombath Somphone
(2013/2535(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Anna Záborská, Bogusław Sonik
for PPE-Gruppen
Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari
for S&D-Gruppen
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Graham Watson, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica
for ALDE-Gruppen
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
for Verts/ALE-Gruppen
Charles Tannock, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski
for ECR-Gruppen
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis
for GUE/NGL-Gruppen
Fiorello Provera
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 489.279   B7-0257/2012
21 May 2012
XML  PDF  WORD 
on Venezuela: possible withdrawal from the Inter-American Commission on Human Rights
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 486.772   B7-0218/2012
18. april 2012
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,
om den argentinske regerings nationalisering af YPF (REPSOL)
(2012/2619(RSP))
Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jürgen Klute, Paul Murphy, Marisa Matias, João Ferreira, Jacky Hénin
forfor GUE/NGL-Gruppen
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 479.464   B7-0043/2012
31. januar 2012
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,
om konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde (30. januar 2012) om en international aftale om en finanspolitisk union
Jürgen Klute, Jean-Luc Mélenchon, Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Paul Murphy, Marisa Matias
for GUE/NGL-Gruppen
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 459.734   B7-0191/2011
8. marts 2011
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2
om medieloven i Ungarn
Martin Schulz, Hannes Swoboda, Maria Badia i Cutchet, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sándor Tabajdi
for S&D-Gruppen
Renate Weber, Sophia in ’t Veld, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Louis Michel, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Norica Nicolai, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Charles Goerens, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Gianni Vattimo
forfor ALDE-Gruppen
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Christian Engström, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
Lothar Bisky, Rui Tavares, Alf Svensson, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
forfor GUE/NGL-Gruppen
1 2
Juridisk meddelelse