Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Klute Jürgen" kohta leiti 18 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 519.414   B7-0540/2013
18 November 2013
XML  PDF  WORD 
on Bolivia, notably the cases of Elód Tóásó and Mario Tadic
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 509.970   B7-0322/2013
26. juuni 2013
XML  PDF  WORD 
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Üleujutused Kesk-Euroopa riikides
(2013/2683(RSP))
Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Jürgen Klute, Alfreds Rubiks, Gabriele Zimmer
fraktsiooni GUE/NGL nimel
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 509.853   B7-0240/2013
20 mai 2013
XML  PDF  WORD 
sur la grève de la faim des prisonniers à Guantanamo
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.801   B7-0184/2013
15 April 2013
XML  PDF  WORD 
on Vietnam, in particular freedom of expression
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 503.598   B7-0077/2013
4 février 2013
XML  PDF  WORD 
sur Laos: le cas de Sombath Somphone
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 503.574   RC-B7-0054/2013
6. veebruar 2013
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5 ja artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
Verts/ALE (B7-0054/2013)
S&D (B7-0063/2013)
PPE (B7-0064/2013)
ALDE (B7-0065/2013)
ECR (B7-0067/2013)
GUE/NGL (B7-0077/2013)
Sombath Somphone juhtum Laoses
(2013/2535(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Anna Záborská, Bogusław Sonik
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari
fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Graham Watson, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica
fraktsiooni ALDE nimel
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski
fraktsiooni ECR nimel
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Fiorello Provera
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 489.279   B7-0257/2012
21 May 2012
XML  PDF  WORD 
on Venezuela: possible withdrawal from the Inter-American Commission on Human Rights
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 486.772   B7-0218/2012
18. aprill 2012
XML  PDF  WORD 
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
YPFi (REPSOL) natsionaliseerimine Argentina valitsuse poolt
(2012/2619(RSP))
Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jürgen Klute, Paul Murphy, Marisa Matias, João Ferreira, Jacky Hénin
fraktsiooni GUE/NGL nimel
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 479.464   B7-0043/2012
31. jaanuar 2012
XML  PDF  WORD 
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Euroopa Ülemkogu 30. jaanuari 2012. aasta kohtumise järeldused fiskaalstabiilsusliitu käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe kohta
Jürgen Klute, Jean-Luc Mélenchon, Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Paul Murphy, Marisa Matias
fraktsiooni GUE/NGL nimel
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 459.734   B7-0191/2011
8. märts 2011
XML  PDF  WORD 
komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Ungari meediaseadus
Martin Schulz, Hannes Swoboda, Maria Badia i Cutchet, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sándor Tabajdi
fraktsiooni S&D nimel
Renate Weber, Sophia in ’t Veld, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Louis Michel, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Norica Nicolai, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Charles Goerens, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Gianni Vattimo
fraktsiooni ALDE nimel
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Christian Engström, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Lothar Bisky, Rui Tavares, Alf Svensson, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
fraktsiooni GUE/NGL nimel
1 2
Õigusalane teave