Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 18 ar "7. parlamentārais sasaukums, Klute Jürgen"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 519.414   B7-0540/2013
18 November 2013
XML  PDF  WORD 
on Bolivia, notably the cases of Elód Tóásó and Mario Tadic
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 509.970   B7-0322/2013
2013. gada 26. jūnija
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par plūdiem Centrāleiropas valstīs
(2013/2683(RSP))
Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Jürgen Klute, Alfreds Rubiks, Gabriele Zimmer
GUE/NGL grupas vārdā
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 509.853   B7-0240/2013
20 mai 2013
XML  PDF  WORD 
sur la grève de la faim des prisonniers à Guantanamo
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.801   B7-0184/2013
15 April 2013
XML  PDF  WORD 
on Vietnam, in particular freedom of expression
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 503.598   B7-0077/2013
4 février 2013
XML  PDF  WORD 
sur Laos: le cas de Sombath Somphone
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 503.574   RC-B7-0054/2013
2013. gada 6. februāra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
Verts/ALE (B7-0054/2013)
S&D (B7-0063/2013)
PPE (B7-0064/2013)
ALDE (B7-0065/2013)
ECR (B7-0067/2013)
GUE/NGL (B7-0077/2013)
par Laosu — Sombath Somphone lieta
(2013/2535(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Anna Záborská, Bogusław Sonik
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari
S&D grupas vārdā
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Graham Watson, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica
ALDE grupas vārdā
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski
ECR grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis
GUE/NGL grupas vārdā
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 489.279   B7-0257/2012
21 May 2012
XML  PDF  WORD 
on Venezuela: possible withdrawal from the Inter-American Commission on Human Rights
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 486.772   B7-0218/2012
2012. gada 18. aprīļa
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par Argentīnas valdības lēmumu nacionalizēt uzņēmumu „YPF” („REPSOL”)
(2012/2619(RSP))
Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jürgen Klute, Paul Murphy, Marisa Matias, João Ferreira, Jacky Hénin
GUE/NGL grupas vārdā
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 479.464   B7-0043/2012
2012. gada 31. janvāra
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par Eiropadomes 2012. gada 30. janvāra secinājumiem attiecībā uz starptautisko nolīgumu par fiskālās stabilitātes savienību
Jürgen Klute, Jean-Luc Mélenchon, Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Paul Murphy, Marisa Matias
GUE/NGL grupas vārdā
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 459.734   B7-0191/2011
2011. gada 8. marta
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par plašsaziņas līdzekļu likumu Ungārijā
Martin Schulz, Hannes Swoboda, Maria Badia i Cutchet, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sándor Tabajdi
S&D grupas vārdā
Renate Weber, Sophia in ’t Veld, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Louis Michel, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Norica Nicolai, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Charles Goerens, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Gianni Vattimo
ALDE grupas vārdā
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Christian Engström, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā
Lothar Bisky, Rui Tavares, Alf Svensson, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
GUE/NGL grupas vārdā
1 2
Juridisks paziņojums