Päätöslauselmaesitykset
6 osumaa haulle "7. vaalikausi, Fidanza Carlo"  
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 509.907   RC-B7-0274/2013
11. kesäkuuta 2013
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ALDE (B7-0274/2013)
ECR (B7-0281/2013)
S&D (B7-0282/2013)
PPE (B7-0283/2013)
EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskevaan yhteistyösopimukseen liittyvistä neuvotteluista
(2013/2665(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Carlo Fidanza
PPE-ryhmän puolesta
Pino Arlacchi, Thijs Berman, Ana Gomes
S&D-ryhmän puolesta
Anneli Jäätteenmäki, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Hannu Takkula
ALDE-ryhmän puolesta
Charles Tannock
ECR-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 491.955   B7-0336/2012
13. kesäkuuta 2012
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 120 artiklan mukaisesti
uusista ehdotuksista systeemisen rahoituskriisin torjumiseksi ja reaalitalouden tehostamiseksi kasvua ja kehitystä edistävien investointien avulla
Cristiana Muscardini, Gianluca Susta, Raffaele Baldassarre, Sergio Berlato, Lara Comi, Vincenzo Iovine, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Gabriele Albertini, Carlo Fidanza, Vito Bonsignore
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 486.800   B7-0226/2012
2. toukokuuta 2012
XML  PDF  WORD 
komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
merirosvoudesta
(2011/2962(RSP))
Georgios Koumoutsakos, Mathieu Grosch, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Dominique Vlasto
PPE-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 486.789   RC-B7-0223/2012
7. toukokuuta 2012
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ALDE (B7-0223/2012)
ECR (B7-0224/2012)
S&D (B7-0225/2012)
PPE (B7-0226/2012)
merirosvoudesta
(2011/2962(RSP))
Georgios Koumoutsakos, Mathieu Grosch, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Ria Oomen-Ruijten, Dominique Vlasto
PPE-ryhmän puolesta
Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Ricardo Cortés Lastra, Ulrike Rodust
S&D-ryhmän puolesta
Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Gesine Meissner
ALDE-ryhmän puolesta
Peter van Dalen, Roberts Zīle, Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Jacqueline Foster
ECR-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 439.731   B7-0232/2010
12. huhtikuuta 2010
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 120 artiklan mukaisesti
erään muuntogeenisen perunalajikkeen tuotannosta ja markkinoille saattamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioissa
Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Carlo Fidanza, Roberta Angelilli
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 428.657   B7-0053/2009
14. syyskuuta 2009
XML  PDF  WORD 
suullisesti vastattavan kysymyksen B7-0208/2009 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
maitoalan kriisistä
Albert Deß, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Georgios Papastamkos, Joseph Daul, Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Véronique Mathieu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Jean-Pierre Audy, Michel Dantin, Christophe Béchu, Dominique Riquet, Giovanni La Via, Czesław Adam Siekierski, Carlo Fidanza
PPE-ryhmän puolesta
Oikeudellinen huomautus