Návrhy usnesení
65 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Ernst Cornelia"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2 3 4 5 6 7
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 529.658   B7-0258/2014
10 March 2014
XML  PDF  WORD 
on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
NÁVRH USNESENÍ
PE 529.562   B7-0203/2014
24. února 2014
XML  PDF  WORD 
předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
o používání ozbrojených bezpilotních letounů
(2014/2567(RSP))
Sabine Lösing, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Paul Murphy, Cornelia Ernst, Younous Omarjee
za skupinu GUE/NGL
NÁVRH USNESENÍ
PE 529.553   B7-0194/2014
24. února 2014
XML  PDF  WORD 
předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7-0108/2014
v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu
o budoucnosti vízové politiky EU
(2014/2586(RSP))
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Janusz Wojciechowski, Tatjana Ždanoka
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
POZM. NÁVRHY
NÁVRH USNESENÍ
PE 527.213   B7-0023/2014
13. ledna 2014
XML  PDF  WORD 
předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
o dodržování základního práva na volný pohyb v EU
(2013/2960(RSP))
Cornelia Ernst, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat
za skupinu GUE/NGL
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PE 527.206   RC-B7-0016/2014
14. ledna 2014
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
Verts/ALE (B7-0016/2014)
GUE/NGL (B7-0023/2014)
ALDE (B7-0024/2014)
PPE (B7-0025/2014)
S&D (B7-0027/2014)
o dodržování základního práva na volný pohyb v EU
(2013/2960(RSP))
Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Elmar Brok, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
za skupinu PPE
Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar
za skupinu S&D
Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak, Philippe De Backer, Phil Bennion, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Antonyia Parvanova
za skupinu ALDE
Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre
za skupinu Verts/ALE
Cornelia Ernst
za skupinu GUE/NGL
POZM. NÁVRHY
NÁVRH USNESENÍ
PE 519.359   B7-0481/2013
16. října 2013
XML  PDF  WORD 
předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
o pozastavení platnosti dohody SWIFT v důsledku sledování prováděného Národní bezpečnostní agenturou
(2013/2831(RSP))
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Younous Omarjee
za skupinu GUE/NGL
NÁVRH USNESENÍ
PE 519.357   B7-0479/2013
16. října 2013
XML  PDF  WORD 
předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u ostrova Lampedusa
(2013/2827(RSP))
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Alda Sousa, Marisa Matias
za skupinu GUE/NGL
NÁVRH USNESENÍ
PE 515.885   B7-0341/2013
1. července 2013
XML  PDF  WORD 
předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
o programu Národní bezpečnostní agentury USA určenému ke sledování, sledovacích subjektech a programech v různých členských státech a jejich dopadu na soukromí občanů EU
(2013/2682(RSP))
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Mikael Gustafsson, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias
za skupinu GUE/NGL
NÁVRH USNESENÍ
PE 509.895   B7-0266/2013
5. června 2013
XML  PDF  WORD 
předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
o patové situaci při přezkumu nařízení (ES) č. 1049/2001
(2013/2637(RSP))
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat
za skupinu GUE/NGL
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PE 509.882   RC-B7-0256/2013
10. června 2013
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
S&D (B7-0256/2013)
ECR (B7-0259/2013)
ALDE (B7-0261/2013)
Verts/ALE (B7-0265/2013)
GUE/NGL (B7-0266/2013)
o patové situaci při přezkumu nařízení (ES) č. 1049/2001
(2013/2637(RSP))
Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes
za skupinu S&D
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni
za skupinu ALDE
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat
za skupinu GUE/NGL
1 2 3 4 5 6 7
Právní upozornění