Návrhy usnesení
65 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Ernst Cornelia"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2 3 4 5 6 7
NÁVRH USNESENÍ
PE 507.376   B7-0124/2013
6. března 2013
XML  PDF  WORD 
předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
o posílení boje proti rasismu, xenofobii, antisemitismu, islamofobii, nesnášenlivosti vůči Romům (Sintům, kočovníkům), homofobii, transfobii a všem ostatním formám diskriminace
(2013/2543(RSP))
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Martina Anderson, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou
za skupinu GUE/NGL
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 493.712   B7-0517/2012
19 novembre 2012
XML  PDF  WORD 
sur la situation des migrants en Lybie
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.705   B7-0510/2012
19 November 2012
XML  PDF  WORD 
on the situation of human rights in Iran, particularly the case of Sattar Beheshti
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PE 493.695   RC-B7-0500/2012
21. listopadu 2012
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
Verts/ALE (B7-500/2012)
EFD (B7-0501/2012)
S&D (B7-0502/2012)
ECR (B7-0505/2012)
PPE (B7-0508/2012)
GUE/NGL (B7-0510/2012)
ALDE (B7-0505/2012)
o situaci v oblasti lidských práv v Íránu, zejména o hromadných popravách a nedávném úmrtí blogera Sattara Beheštího
(2012/2877(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Tadeusz Zwiefka, Eduard Kukan, Potito Salatto
za skupinu PPE
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari
za skupinu S&D
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Annemie Neyts-Uyttebroeck
za skupinu ALDE
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock
za skupinu ECR
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Jaroslav Paška
za skupinu EFD
Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks, Marie-Christine Vergiat
za skupinu GUE/NGL
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 492.016   B7-0401/2012
2 July 2012
XML  PDF  WORD 
on violence against lesbian women and LGBTI rights in Africa
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 491.944   B7-0325/2012
11 June 2012
XML  PDF  WORD 
on the situation of ethnic minorities in Iran
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PE 491.928   RC-B7-0309/2012
13. června 2012
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
EFD (B7-0309/2012)
Verts/ALE (B7-0311/2012)
S&D (B7-0313/2012)
ALDE (B7-0318/2012)
PPE (B7-0322/2012)
GUE/NGL (B7-0325/2012)
ECR (B7-0328/2012)
o situaci týkající se národnostních menšin v Íránu
(2012/2682(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Bogusław Sonik
za skupinu PPE
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi
za skupinu S&D
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen
za skupinu ALDE
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda
za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Paweł Robert Kowal
za skupinu ECR
Fiorello Provera
za skupinu EFD
Cornelia Ernst, Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
POZM. NÁVRHY
NÁVRH USNESENÍ
PE 489.264   B7-0242/2012
21. května 2012
XML  PDF  WORD 
předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
o boji proti homofobii v Evropě
(2012/2657(RSP))
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
za skupinu GUE/NGL
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PE 489.256   RC-B7-0234/2012
22. května 2012
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
PPE (B7-0234/2012)
Verts/ALE (B7-0236/2012)
S&D (B7-0238/2012)
GUE/NGL (B7-0242/2012)
ALDE (B7-0243/2012)
o boji proti homofobii v Evropě
(2012/2657(RSP))
Michèle Striffler, Simon Busuttil
za skupinu PPE
Michael Cashman, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Britta Thomsen
za skupinu S&D
Sophia in ‘t Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Louis Michel, Jan Mulder, Edward McMillan-Scott, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch
za skupinu ALDE
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
za skupinu GUE/NGL
NÁVRH USNESENÍ
PE 486.754   B7-0200/2012
13. dubna 2012
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s čl. 90 odst. 6 jednacího řádu
týkající se žádosti o posudek Soudního dvora k otázce slučitelnosti Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států se Smlouvami
(2012/2615(RSP))
Cornelia Ernst
za skupinu GUE/NGL
1 2 3 4 5 6 7
Právní upozornění