Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ernst Cornelia" kohta leiti 65 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2 3 4 5 6 7
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 507.376   B7-0124/2013
6. märts 2013
XML  PDF  WORD 
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Rassismi, ksenofoobia, antisemitismi, islamofoobia, romade (stintide, travelleride) vastasuse, homofoobia, transfoobia ja kõigi muude diskrimineerimise vormide vastase võitluse tugevdamine
(2013/2543(RSP))
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Martina Anderson, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou
fraktsiooni GUE/NGL nimel
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 493.712   B7-0517/2012
19 novembre 2012
XML  PDF  WORD 
sur la situation des migrants en Lybie
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.705   B7-0510/2012
19 November 2012
XML  PDF  WORD 
on the situation of human rights in Iran, particularly the case of Sattar Beheshti
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 493.695   RC-B7-0500/2012
21. november 2012
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 110 lõigetele 2 ja 4
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
Verts/ALE (B7-0500/2012)
EFD (B7-0501/2012)
S&D (B7-0502/2012)
ECR (B7-0505/2012)
PPE (B7-0508/2012)
GUE/NGL (B7-0510/2012)
ALDE (B7-0515/2012)
Inimõiguste olukord, eelkõige masshukkamised ja blogija Sattar Behesthi hiljutine surm Iraanis
(2012/2877(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Tadeusz Zwiefka, Eduard Kukan, Potito Salatto
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari
fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Annemie Neyts-Uyttebroeck
fraktsiooni ALDE nimel
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock
fraktsiooni ECR nimel
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Jaroslav Paška
fraktsiooni EFD nimel
Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks, Marie-Christine Vergiat
fraktsiooni GUE/NGL nimel
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 492.016   B7-0401/2012
2 July 2012
XML  PDF  WORD 
on violence against lesbian women and LGBTI rights in Africa
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 491.944   B7-0325/2012
11 June 2012
XML  PDF  WORD 
on the situation of ethnic minorities in Iran
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 491.928   RC-B7-0309/2012
13. juuni 2012
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5 ja artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
EFD (B7-0309/2012)
Verts/ALE (B7-0311/2012)
S&D (B7-0313/2012)
ALDE (B7-0318/2012)
PPE (B7-0322/2012)
GUE/NGL (B7-0325/2012)
ECR (B7-0328/2012)
Etniliste vähemuste olukord Iraanis
(2012/2682(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Bogusław Sonik
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi
fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen
fraktsiooni ALDE nimel
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Paweł Robert Kowal
fraktsiooni ECR nimel
Fiorello Provera
fraktsiooni EFD nimel
Cornelia Ernst, Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel
MUUDATUSED
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 489.264   B7-0242/2012
21. mai 2012
XML  PDF  WORD 
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Homofoobiavastane võitlus Euroopas
(2012/2657(RSP))
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
fraktsiooni GUE/NGL nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 489.256   RC-B7-0234/2012
22. mai 2012
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 110 lõigetele 2 ja 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
PPE (B7-0234/2012)
Verts/ALE (B7-0236/2012)
S&D (B7-0238/2012)
GUE/NGL (B7-0242/2012)
ALDE (B7-0243/2012)
Homofoobiavastane võitlus Euroopas
(2012/2657(RSP))
Michèle Striffler, Simon Busuttil
fraktsiooni PPE nimel
Michael Cashman, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Britta Thomsen
fraktsiooni S&D nimel
Sophia in ‘t Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Louis Michel, Jan Mulder, Edward McMillan-Scott, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch
fraktsiooni ALDE nimel
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
fraktsiooni GUE/NGL nimel
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 486.754   B7-0200/2012
13. aprill 2012
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 90 lõikele 6
Euroopa Kohtu arvamuse palumine küsimuses, kas Euroopa Liidu ja USA vaheline leping, milles käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA Sisejulgeolekuministeeriumile, on vastavuses aluslepingutega
(2012/2615(RSP))
Cornelia Ernst
fraktsiooni GUE/NGL nimel
1 2 3 4 5 6 7
Õigusalane teave