Päätöslauselmaesitykset
65 osumaa haulle "7. vaalikausi, Ernst Cornelia"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
1 2 3 4 5 6 7
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 529.658   B7-0258/2014
10 March 2014
XML  PDF  WORD 
on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 529.562   B7-0203/2014
24. helmikuuta 2014
XML  PDF  WORD 
komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä
(2014/2567(RSP))
Sabine Lösing, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Paul Murphy, Cornelia Ernst, Younous Omarjee
GUE/NGL-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 529.553   B7-0194/2014
24. helmikuuta 2014
XML  PDF  WORD 
suullisesti vastattavan kysymyksen B7-0108/2014 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
EU:n viisumipolitiikan tulevaisuudesta
(2014/2586(RSP))
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Janusz Wojciechowski, Tatjana Ždanoka
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta
TARKISTUKSET
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 527.213   B7-0023/2014
13. tammikuuta 2014
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
vapaata liikkuvuutta koskevan perusoikeuden kunnioittamisesta EU:ssa
(2013/2960(RSP))
Cornelia Ernst, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 527.206   RC-B7-0016/2014
14. tammikuuta 2014
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B7-0016/2014)
GUE/NGL (B7-0023/2014)
ALDE (B7-0024/2014)
PPE (B7-0025/2014)
S&D (B7-0027/2014)
vapaata liikkuvuutta koskevan perusoikeuden kunnioittamisesta EU:ssa
(2013/2960(RSP))
Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Elmar Brok, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
PPE-ryhmän puolesta
Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar
S&D-ryhmän puolesta
Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak, Philippe De Backer, Phil Bennion, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Antonyia Parvanova
ALDE-ryhmän puolesta
Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Cornelia Ernst
GUE/NGL-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 519.359   B7-0481/2013
16. lokakuuta 2013
XML  PDF  WORD 
komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
SWIFT-sopimuksen soveltamisen keskeyttämisestä NSA:n harjoittaman valvonnan vuoksi
(2013/2831(RSP))
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Younous Omarjee
GUE/NGL-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 519.357   B7-0479/2013
16. lokakuuta 2013
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
siirtolaisvirroista Välimeren alueella ja erityisesti traagisista tapahtumista Lampedusan edustalla
(2013/2827(RSP))
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Alda Sousa, Marisa Matias
GUE/NGL-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 515.885   B7-0341/2013
1. heinäkuuta 2013
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
Yhdysvaltojen Kansallisen turvallisuusviraston valvontaohjelmasta, eri jäsenvaltioiden valvontaelimistä ja -ohjelmista ja niiden vaikutuksesta EU:n kansalaisten yksityisyydensuojaan
(2013/2682(RSP))
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Mikael Gustafsson, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias
GUE/NGL-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 509.895   B7-0266/2013
5. kesäkuuta 2013
XML  PDF  WORD 
komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisen lukkiutuneesta tilanteesta
(2013/2637(RSP))
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL-ryhmän puolesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 509.882   RC-B7-0256/2013
10. kesäkuuta 2013
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
S&D (B7-0256/2013)
ECR (B7-2059/2013)
ALDE (B7-0261/2013)
Verts/ALE (B7-0265/2013)
GUE/NGL (B7-0266/2013)
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisen lukkiutuneesta tilanteesta
(2013/2637(RSP))
Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes
S&D-ryhmän puolesta
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni
ALDE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Timothy Kirkhope
ECR-ryhmän puolesta
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL-ryhmän puolesta
1 2 3 4 5 6 7
Oikeudellinen huomautus