Ontwerpresoluties
65 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Ernst Cornelia"  
Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).
1 2 3 4 5 6 7
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 529.658   B7-0258/2014
10 March 2014
XML  PDF  WORD 
on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ONTWERPRESOLUTIE
PE 529.562   B7-0203/2014
24 februari 2014
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement
over de inzet van gewapende drones
(2014/2567(RSP))
Sabine Lösing, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Paul Murphy, Cornelia Ernst, Younous Omarjee
namens de GUE/NGL-Fractie
ONTWERPRESOLUTIE
PE 529.553   B7-0194/2014
24 februari 2014
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B7-0108/2014
ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement
over de toekomst van het visumbeleid
(2014/2586(RSP))
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Janusz Wojciechowski, Tatjana Ždanoka
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
AMENDEMENTEN
ONTWERPRESOLUTIE
PE 527.213   B7-0023/2014
13 januari 2014
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement
over de eerbiediging van het fundamenteel recht van vrij verkeer in de Europese Unie
(2013/2960(RSP))
Cornelia Ernst, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat
namens de GUE/NGL-Fractie
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 527.206   RC-B7-0016/2014
14 januari 2014
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 110, leden 2 en 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
Verts/ALE (B7-0016/2014)
GUE/NGL (B7-0023/2014)
ALDE (B7-0024/2014)
PPE (B7-0025/2014)
S&D (B7-0027/2014)
over de eerbiediging van het fundamentele recht van vrij verkeer in de Europese Unie
(2013/2960(RSP))
Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Elmar Brok, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
namens de PPE-Fractie
Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar
namens de S&D-Fractie
Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak, Philippe De Backer, Phil Bennion, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Antonyia Parvanova
namens de ALDE-Fractie
Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre
namens de Verts/ALE-Fractie
Cornelia Ernst
namens de GUE/NGL-Fractie
AMENDEMENTEN
ONTWERPRESOLUTIE
PE 519.359   B7-0481/2013
16 oktober 2013
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van een verklaring van de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement
over de opschorting van de SWIFT-overeenkomst naar aanleiding van het surveillanceprogramma van de NSA
(2013/2831(RSP))
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Younous Omarjee
namens de GUE/NGL-Fractie
ONTWERPRESOLUTIE
PE 519.357   B7-0479/2013
16 oktober 2013
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement
over migratiestromen over de Middellandse Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa
(2013/2827(RSP))
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Alda Sousa, Marisa Matias
namens de GUE/NGL-Fractie
ONTWERPRESOLUTIE
PE 515.885   B7-0341/2013
1 juli 2013
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement
over het toezichtprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende instanties en toezichtprogramma's in verschillende lidstaten en de gevolgen voor de privacy van EU-onderdanen
(2013/2682(RSP))
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Mikael Gustafsson, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias
namens de GUE/NGL-Fractie
ONTWERPRESOLUTIE
PE 509.895   B7-0266/2013
5 juni 2013
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van een verklaring van de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement
over de impasse bij de herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001
(2013/2637(RSP))
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat
namens de GUE/NGL-Fractie
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 509.882   RC-B7-0256/2013
10 juni 2013
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 110, leden 2 en 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
S&D (B7-0256/2013)
ECR (B7-0259/2013)
ALDE (B7-0261/2013)
Verts/ALE (B7-0265/2013)
GUE/NGL (B7-0266/2013)
over de impasse bij de herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001
(2013/2637(RSP))
Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes
namens de S&D-Fractie
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni
namens de ALDE-Fractie
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat
namens de GUE/NGL-Fractie
1 2 3 4 5 6 7
Juridische mededeling