Propozycje rezolucji
Znaleziono 65 wynik(-i) dla "7 kadencja, Ernst Cornelia"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6 7
PROJEKT REZOLUCJI
PE 507.376   B7-0124/2013
6 marca 2013
XML  PDF  WORD 
złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie bardziej zdecydowanego zwalczania rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu, islamofobii, postaw antyromskich (skierowanych przeciwko ludowi Sinti, przeciwko ludności wędrownej), homofobii, transfobii i wszelkich innych form dyskryminacji
(2013/2543(RSP))
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Martina Anderson, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou
w imieniu grupy GUE/NGL
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 493.712   B7-0517/2012
19 novembre 2012
XML  PDF  WORD 
sur la situation des migrants en Lybie
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 493.705   B7-0510/2012
19 November 2012
XML  PDF  WORD 
on the situation of human rights in Iran, particularly the case of Sattar Beheshti
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 493.695   RC-B7-0500/2012
21 listopada 2012
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 i 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
Verts/ALE (B7-0500/2012)
EFD (B7-0501/2012)
S&D (B7-0502/2012)
ECR (B7-0505/2012)
PPE (B7-0508/2012)
GUE/NGL (B7-0510/2012)
ALDE (B7-0515/2012)
w sprawie sytuacji pod względem praw człowieka w Iranie, zwłaszcza w sprawie masowych egzekucji i niedawnej śmierci blogera Sattara Beheshtiego
(2012/2877(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Tadeusz Zwiefka, Eduard Kukan, Potito Salatto
w imieniu grupy PPE
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari
w imieniu grupy S&D
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Annemie Neyts-Uyttebroeck
w imieniu grupy ALDE
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock
w imieniu grupy ECR
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Jaroslav Paška
w imieniu grupy EFD
Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks, Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 492.016   B7-0401/2012
2 July 2012
XML  PDF  WORD 
on violence against lesbian women and LGBTI rights in Africa
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 491.944   B7-0325/2012
11 June 2012
XML  PDF  WORD 
on the situation of ethnic minorities in Iran
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 491.928   RC-B7-0309/2012
13 czerwca 2012
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 122 ust. 5 i z art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
EFD (B7-0309/2012)
Verts/ALE (B7-0311/2012)
S&D (B7-0313/2012)
ALDE (B7-0318/2012)
PPE (B7-0322/2012)
GUE/NGL (B7-0325/2012)
ECR (B7-0328/2012)
w sprawie sytuacji mniejszości etnicznych w Iranie
(2012/2682(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Bogusław Sonik
w imieniu grupy PPE
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi
w imieniu grupy S&D
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen
w imieniu grupy ALDE
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda
w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Paweł Robert Kowal
w imieniu grupy ECR
Fiorello Provera
w imieniu grupy EFD
Cornelia Ernst, Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI
PE 489.264   B7-0242/2012
21 maja 2012
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie zwalczania homofobii w Europie
(2012/2657(RSP))
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 489.256   RC-B7-0234/2012
22 maja 2012
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 110 ust. 2 i 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
PPE (B7-0234/2012)
Verts/ALE (B7-0236/2012)
S&D (B7-0238/2012)
GUE/NGL (B7-0242/2012)
ALDE (B7-0243/2012)
w sprawie zwalczania homofobii w Europie
(2012/2657(RSP))
Michèle Striffler, Simon Busuttil
w imieniu grupy politycznej PPE
Michael Cashman, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Britta Thomsen
w imieniu grupy politycznej S&D
Sophia in ‘t Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Louis Michel, Jan Mulder, Edward McMillan-Scott, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch
w imieniu grupy politycznej ALDE
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Jean Lambert
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
PROJEKT REZOLUCJI
PE 486.754   B7-0200/2012
13 kwietnia 2012
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 90 ust. 6 Regulaminu
w sprawie zasięgnięcia opinii Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami Umowy między UE a Stanami Zjednoczonymi o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych
(2012/2615(RSP))
Cornelia Ernst
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
1 2 3 4 5 6 7
Informacja prawna