Návrhy uznesenia
Výsledky: 65 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ernst Cornelia"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 529.658   B7-0258/2014
10 March 2014
XML  PDF  WORD 
on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
NÁVRH UZNESENIA
PE 529.562   B7-0203/2014
24. februára 2014
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o využívaní ozbrojených bezpilotných lietadiel
(2014/2567(RSP))
Sabine Lösing, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Paul Murphy, Cornelia Ernst, Younous Omarjee
v mene skupiny GUE/NGL
NÁVRH UZNESENIA
PE 529.553   B7-0194/2014
24. februára 2014
XML  PDF  WORD 
predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7-0108/2014
v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku
o budúcnosti vízovej politiky EÚ
(2014/2586(RSP))
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Janusz Wojciechowski, Tatjana Ždanoka
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
NÁVRH UZNESENIA
PE 527.213   B7-0023/2014
13. januára 2014
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o dodržiavaní základného práva na voľný pohyb v EÚ
(2013/2960(RSP))
Cornelia Ernst, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat
v mene skupiny GUE/NGL
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 527.206   RC-B7-0016/2014
14. januára 2014
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B7-0016/2014)
GUE/NGL (B7-0023/2014)
ALDE (B7-0024/2014)
PPE (B7-0025/2014)
S&D (B7-0027/2014)
o dodržiavaní základného práva na voľný pohyb v EÚ
(2013/2960(RSP))
Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Elmar Brok, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
v mene poslaneckého klubu PPE
Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar
v mene skupiny S&D
Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak, Philippe De Backer, Phil Bennion, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Antonyia Parvanova
v mene skupiny ALDE
Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre
v mene skupiny Verts/ALE
Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL
PDN
NÁVRH UZNESENIA
PE 519.359   B7-0481/2013
16. októbra 2013
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o pozastavení dohody SWIFT v dôsledku sledovania NSA
(2013/2831(RSP))
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Younous Omarjee
v mene skupiny GUE/NGL
NÁVRH UZNESENIA
PE 519.357   B7-0479/2013
16. októbra 2013
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o migračných tokoch v oblasti Stredozemia, s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy
(2013/2827(RSP))
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Alda Sousa, Marisa Matias
v mene skupiny GUE/NGL
NÁVRH UZNESENIA
PE 515.885   B7-0341/2013
1. júla 2013
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch a programoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ
(2013/2682(RSP))
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Mikael Gustafsson, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias
v mene skupiny GUE/NGL
NÁVRH UZNESENIA
PE 509.895   B7-0266/2013
5. júna 2013
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o zablokovaní revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001
(2013/2637(RSP))
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat
v mene skupiny GUE/NGL
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 509.882   RC-B7-0256/2013
10. júna 2013
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
S&D (B7-0256/2013)
ECR (B7-0259/2013)
ALDE (B7-0261/2013)
Verts/ALE (B7-0265/2013)
GUE/NGL (B7-0266/2013)
o zablokovaní revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001
(2013/2637 (RSP)).
Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes
v mene skupiny S&D
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni
v mene skupiny ALDE
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
v mene skupiny Verts/ALE
Timothy Kirkhope
v mene skupiny ECR
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat
v mene skupiny GUE/NGL
1 2 3 4 5 6 7
Právne oznámenie