Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Delvaux Anne" kohta leiti 52 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2 3 4 5 6
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 509.831   RC-B7-0199/2013
22. mai 2013
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 110 lõigetele 2 ja 4
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ECR (B7-0199/2013)
S&D (B7-0222/2013)
PPE (B7-0226/2013)
Verts/ALE (B7-0227/2013)
ALDE (B7-0228/2013)
Süüria pagulaste olukord Süüria naaberriikides
(2013/2611(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala, Maria Eleni Koppa, David Martin
fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Hannu Takkula, Alexandra Thein
fraktsiooni ALDE nimel
Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Tarja Cronberg
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Sajjad Karim
fraktsiooni ECR nimel
MUUDATUSED
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 509.821   B7-0193/2013
15. mai 2013
XML  PDF  WORD 
komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Varade tagastamine üleminekuetapis olevatele araabia kevade riikidele
(2013/2612(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via
fraktsiooni PPE nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 509.814   RC-B7-0188/2013
20. mai 2013
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 110 lõigetele 2 ja 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ECR (B7-0188/2013)
S&D (B7-0189/2013)
ALDE (B7-0192/2013)
PPE (B7-0193/2013)
Verts/ALE (B7-0194/2013)
Varade tagastamine üleminekuetapis olevatele araabia kevade riikidele
(2013/2612(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Mário David, Mariya Gabriel
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Maria Eleni Koppa
fraktsiooni S&D nimel
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson
fraktsiooni ALDE nimel
MUUDATUSED
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.790   B7-0173/2013
15 April 2013
XML  PDF  WORD 
on the human rights situation in Kazakhstan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.787   B7-0170/2013
15 April 2013
XML  PDF  WORD 
on Vietnam, in particular freedom of expression
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 509.783   RC-B7-0167/2013
17. aprill 2013
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5 ja artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
Verts/ALE (B7-0167/2013)
PPE (B7-0173/2013)
S&D (B7-0175/2013)
ALDE (B7-0176/2013)
ECR (B7-0178/2013)
Inimõiguste olukord Kasahstanis
(2013/2600(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Krzysztof Lisek
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Ana Gomes
fraktsiooni S&D nimel
Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
fraktsiooni ALDE nimel
Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski
fraktsiooni ECR nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 509.782   RC-B7-0166/2013
17. aprill 2013
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5 ja artikli 110 lõikele 4
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
Verts/ALE (B7-0166/2013)
EFD (B7-0169/2013)
PPE (B7-0170/2013)
S&D (B7-0171/2013)
ECR (B7-0172/2013)
ALDE (B7-0174/2013)
Vietnam ja eelkõige sealne sõnavabaduse olukord
(2013/2599(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Krzysztof Lisek, Martin Kastler
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella, Robert Goebbels, Liisa Jaakonsaari
fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula
fraktsiooni ALDE nimel
Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock
fraktsiooni ECR nimel
Fiorello Provera, Jaroslav Paška
fraktsiooni EFD nimel
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 507.387   B7-0134/2013
11. märts 2013
XML  PDF  WORD 
komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Korea Rahvademokraatlikust Vabariigist lähtuv tuumaoht ja sealsed inimõigused
(2013/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný
fraktsiooni PPE nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 507.385   RC-B7-0132/2013
12. märts 2013
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 110 lõigetele 2 ja 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ALDE (B7-0132/2013)
PPE (B7-0134/2013)
ECR (B7-0135/2013)
S&D (B7-0136/2013)
GUE/NGL (B7-0137/2013)
Verts/ALE (B7-0138/2013)
Korea Rahvademokraatlikust Vabariigist lähtuv tuumaoht ja sealne inimõiguste olukord
(2013/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, David Martin
fraktsiooni S&D nimel
Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff
fraktsiooni ALDE nimel
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Gerald Häfner
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Anna Rosbach, Paweł Robert Kowal
fraktsiooni ECR nimel
Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 507.383   RC-B7-0130/2013
12. märts 2013
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 110 lõigetele 2 ja 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
S&D, PPE (B7-0130/2013)
Verts/ALE (B7-0131/2013)
ALDE (B7-0139/2013)
ECR (B7-0140/2013)
Võistluste tulemuste kokkuleppimine ja korruptsioon spordis
(2013/2567(RSP))
Roberta Angelilli, Zoltán Bagó, Erik Bánki, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Manfred Weber
fraktsiooni PPE nimel
Emine Bozkurt, Petra Kammerevert, Mitro Repo
fraktsiooni S&D nimel
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann
fraktsiooni ALDE nimel
Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Emma McClarkin
fraktsiooni ECR nimel
1 2 3 4 5 6
Õigusalane teave