Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 52 ar "7. parlamentārais sasaukums, Delvaux Anne"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4 5 6
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 507.383   B7-0130/2013
2013. gada 11. marta
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par iepriekšēju vienošanos par spēļu rezultātu un korupciju sportā
(2013/2567(RSP))
Emine Bozkurt, Petra Kammerevert, Mitro Repo
S&D grupas vārdā
Roberta Angelilli, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria
PPE grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 507.365   RC-B7-0095/2013
2013. gada 13. marta
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
Verts/ALE (B7-0095/2013)
PPE (B7-0096/2013)
ECR (B7-0097/2013)
ALDE (B7-0099/2013)
S&D (B7-0100/2013)
par stāvokli Ēģiptē
(2013/2542(RSP))
Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Dominique Vlasto, Anne Delvaux, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin
S&D grupas vārdā
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Robert Rochefort, Louis Michel, RamonTremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Kristiina Ojuland
ALDE grupas vārdā
Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Sajjad Karim
ECR grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 503.575   RC-B7-0055/2013
2013. gada 5. februāra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
S&D (B7-0055/2013)
ECR (B7-0058/2013)
Verts/ALE (B7-0059/2013)
ALDE (B7-0060/2013)
PPE (B7-0062/2013)
par ANO Cilvēktiesību padomes 22. sesiju
(2013/2533(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Filip Kaczmarek, Elena Băsescu, Francisco José Millán Mon, Jacek Protasiewicz, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Elisabeth Jeggle, Kinga Gál, Anne Delvaux
PPE grupas vārdā
Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Raimon Obiols
S&D grupas vārdā
Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez
ALDE grupas vārdā
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg, Catherine Grèze
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock
ECR grupas vārdā
GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA REGLAMENTA GROZĪJUMA PRIEKŠLIKUMS
PE 503.568   B7-0051/2013
2013. gada 30. janvāra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 212. pantu
136. panta grozīšana (Piedalīšanās sēdēs)
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen, Esther de Lange, Anne Delvaux, Ismail Ertug, Mikael Gustafsson, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Martin Kastler, Silvana Koch-Mehrin, Licia Ronzulli, Carl Schlyter, Catherine Stihler, Anja Weisgerber
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 502.559   RC-B7-0562/2012
2012. gada 12. decembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
ECR (B7-0562/2012)
EFD (B7-0563/2012)
PPE (B7-0570/2012)
S&D (B7-0572/2012)
Verts/ALE (B7-0573/2012)
ALDE (B7-0579/2012)
GUE/NGL (B7-0580/2012)
par situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā
(2012/2907(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mariya Gabriel, Jean Roatta, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Michèle Striffler, Edit Bauer, Anne Delvaux, Martin Kastler
PPE grupas vārdā
Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Minodora Cliveti, Mitro Repo
S&D grupas vārdā
Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen
ALDE grupas vārdā
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák, Ryszard Czarnecki
ECR grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee
GUE/NGL grupas vārdā
Fiorello Provera
EFD grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 489.257   RC-B7-0235/2012
2012. gada 22. maija
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
S&D (B7-0235/2012)
ALDE (B7-0237/2012)
Verts/ALE (B7-0244/2012)
PPE (B7-0245/2012)
ECR (B7-0247/2012)
par Ukrainu
(2012/2658(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Anne Delvaux, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová, Jacek Saryusz-Wolski, Inese Vaidere
PPE grupas vārdā
Libor Rouček, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Bogusław Liberadzki, Liisa Jaakonsaari, Emine Bozkurt
S&D grupas vārdā
Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake
ALDE grupas vārdā
Rebecca Harms, Werner Schulz, Judith Sargentini
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański, Geoffrey Van Orden
ECR grupas vārdā
GROZĪJUMI
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 483.130   B7-0071/2012
2012. gada 13. februāra
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par Parlamenta nostāju attiecībā uz ANO Cilvēktiesību padomes 19. sesiju (2012/2530(RSP))
Laima Liucija Andrikienė, Kinga Gál, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Marietta Giannakou, Monica Luisa Macovei, László Tőkés, Inese Vaidere, Anne Delvaux, Mario Mauro, Elisabeth Jeggle
PPE grupas vārdā
Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Jörg Leichtfried, Ana Gomes, Pino Arlacchi
S&D grupas vārdā
Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake
ALDE grupas vārdā
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze, Judith Sargentini
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock
ECR grupas vārdā
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 472.752   B7-0555/2011
2011. gada 24. oktobra
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par stāvokli Ēģiptē un Sīrijā, jo īpaši attiecībā uz kristiešu kopienām
Elmar Brok, Mario Mauro, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan PredaTokia Saïfi, Magdi Cristiano Allam, Othmar Karas, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Inese Vaidere, Elena Băsescu, Elisabeth Jeggle, Monica Luisa Macovei, Zuzana Roithová, Nadezhda Neynsky, Roberta Angelilli, Thomas Mann, Constance Le Grip, Salvatore Iacolino, Bernd Posselt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sari Essayah, Anne Delvaux
PPE grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 472.739   RC-B7-0542/2011
2011. gada 25. oktobra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
S&D (B7-0542/2011)
EFD (B7-0545/2011)
ECR (B7-0548/2011)
ALDE (B7-0549/2011)
Verts/ALE (B7-0551/2011)
PPE (B7-0555/2011)
par stāvokli Ēģiptē un Sīrijā, jo īpaši kristiešu kopienās
Elmar Brok, Mario Mauro, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Magdi Cristiano Allam, Othmar Karas, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Inese Vaidere, Elena Băsescu, Elisabeth Jeggle, Monica Luisa Macovei, Zuzana Roithová, Nadezhda Neynsky, Roberta Angelilli, Thomas Mann, Constance Le Grip, Salvatore Iacolino, Bernd Posselt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sari Essayah, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Franck Proust, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser
S&D grupas vārdā
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Frédérique Ries, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Sarah Ludford
ALDE grupas vārdā
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen, Tomasz Piotr Poręba
ECR grupas vārdā
Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā
Fiorello Provera
EFD grupas vārdā
GROZĪJUMI
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 428.718   B7-0110/2009
19 octobre 2009
XML  PDF  WORD 
sur la situation en Guinée
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
1 2 3 4 5 6
Juridisks paziņojums