Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
52 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Delvaux Anne"  
Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 507.383   B7-0130/2013
11 ta' Marzu 2013
XML  PDF  WORD 
imressqa wara d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar ix-xiri tal-logħob u l-korruzzjoni fl-isport
(2013/2567(RSP))
Emine Bozkurt, Petra Kammerevert, Mitro Repo
f'isem il-Grupp S&D
Roberta Angelilli, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria
f'isem il-Grupp PPE
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 507.365   RC-B7-0095/2013
13 ta' Marzu 2013
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 110(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
Verts/ALE (B7-0095/2013)
PPE (B7-0096/2013)
ECR (B7-0097/2013)
ALDE (B7-0099/2013)
S&D (B7-0100/2013)
dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu
(2013/2542(RSP))
Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Dominique Vlasto, Anne Delvaux, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
f'isem il-Grupp PPE
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin
f'isem il-Grupp S&D
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Robert Rochefort, Louis Michel, RamonTremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Kristiina Ojuland
f'isem il-Grupp ALDE
Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Charles Tannock, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Sajjad Karim
f'isem il-Grupp ECR
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 503.575   RC-B7-0055/2013
5 ta' Frar 2013
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 110(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
S&D (B7-0055/2013)
ECR (B7-0058/2013)
Verts/ALE (B7-0059/2013)
ALDE (B7-0060/2013)
PPE (B7-0062/2013)
dwar it-22 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti
(2013/2533(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Filip Kaczmarek, Elena Băsescu, Francisco José Millán Mon, Jacek Protasiewicz, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Elisabeth Jeggle, Kinga Gál, Anne Delvaux
f'isem il-Grupp PPE
Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Raimon Obiols
f'isem il-Grupp S&D
Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez
f'isem il-Grupp ALDE
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg, Catherine Grèze
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Charles Tannock
f'isem il-Grupp ECR
EMENDI
PROPOSTA GĦAL EMENDA GĦAR-REGOLI TA' PROCEDURA TAL-PARLAMENT EWROPEW
PE 503.568   B7-0051/2013
30 ta' Jannar 2013
XML  PDF  WORD 
skont l-Artikolu 212 tar-Regoli ta’ Proċedura
Emenda għall-Artikolu 136 (Attendenza tal-Membri għas-seduti)
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen, Esther de Lange, Anne Delvaux, Ismail Ertug, Mikael Gustafsson, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Martin Kastler, Silvana Koch-Mehrin, Licia Ronzulli, Carl Schlyter, Catherine Stihler, Anja Weisgerber
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 502.559   RC-B7-0562/2012
12 ta' Diċembru 2012
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikoli 122(5) u 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
ECR (B7-0562/2012)
EFD (B7-0563/2012)
PPE (B7-0570/2012)
S&D (B7-0572/2012)
Verts/ALE (B7-0573/2012)
ALDE (B7-0579/2012)
GUE/NGL (B7-0580/2012)
dwar is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo
(2012/2907(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mariya Gabriel, Jean Roatta, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Michèle Striffler, Edit Bauer, Anne Delvaux, Martin Kastler
f’isem il-grupp PPE
Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Minodora Cliveti, Mitro Repo
f'isem il-Grupp S&D
Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen
f’isem il-grupp ALDE
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Charles Tannock, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák, Ryszard Czarnecki
f’isem il-Grupp ECR
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee
f’isem il-grupp GUE/NGL
Fiorello Provera
f'isem il-Grupp EFD
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 489.257   RC-B7-0235/2012
22 ta' Mejju 2012
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 110(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
S&D (B7-0235/2012)
ALDE (B7-0237/2012)
Verts/ALE (B7-0244/2012)
PPE (B7-0245/2012)
ECR (B7-0247/2012)
dwar l-Ukraina
(2012/2658(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Anne Delvaux, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová, Jacek Saryusz-Wolski, Inese Vaidere
f'isem il-Grupp PPE-DE
Libor Rouček, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Bogusław Liberadzki, Liisa Jaakonsaari, Emine Bozkurt
f'isem il-Grupp S&D
Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake
f'isem il-Grupp ALDE
Rebecca Harms, Werner Schulz, Judith Sargentini
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański, Geoffrey Van Orden
f'isem il-Grupp ECR
EMENDI
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 483.130   B7-0071/2012
13 ta' Frar 2012
XML  PDF  WORD 
dwar il-pożizzjoni tal-Parlament fuq id-19-il Sessjoni tal-Kunsill tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem (2012/2530(RSP))
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 472.752   B7-0555/2011
24 t'Ottubru 2011
XML  PDF  WORD 
imressqa biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu u s-Sirja, b’mod partikolari dik tal-Komunitajiet Insara
Elmar Brok, Mario Mauro, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan PredaTokia Saïfi, Magdi Cristiano Allam, Othmar Karas, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Inese Vaidere, Elena Băsescu, Elisabeth Jeggle, Monica Luisa Macovei, Zuzana Roithová, Nadezhda Neynsky, Roberta Angelilli, Thomas Mann, Constance Le Grip, Salvatore Iacolino, Bernd Posselt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sari Essayah, Anne Delvaux
f'isem il-Grupp PPE
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 472.739   RC-B7-0542/2011
25 t'Ottubru 2011
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
S&D (B7-0542/2011)
EFD (B7-0545/2011)
ECR (B7-0548/2011)
ALDE (B7-0549/2011)
Verts/ALE (B7-0551/2011)
PPE (B7-0555/2011)
dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu u s-Sirja, b'mod parikolari dik tal-Komunitajiet Insara
Elmar Brok, Mario Mauro, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Magdi Cristiano Allam, Othmar Karas, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Inese Vaidere, Elena Băsescu, Elisabeth Jeggle, Monica Luisa Macovei, Zuzana Roithová, Nadezhda Neynsky, Roberta Angelilli, Thomas Mann, Constance Le Grip, Salvatore Iacolino, Bernd Posselt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sari Essayah, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Franck Proust, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
f'isem il-Grupp PPE
Véronique De Keyser
f'isem il-Grupp S&D
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Frédérique Ries, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Sarah Ludford
f'isem il-Grupp ALDE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen, Tomasz Piotr Poręba
f'isem il-Grupp ECR
Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Fiorello Provera
f'isem il-Grupp EFD
EMENDI
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 428.718   B7-0110/2009
19 octobre 2009
XML  PDF  WORD 
sur la situation en Guinée
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
1 2 3 4 5 6
Avviż legali