Propozycje rezolucji
Znaleziono 52 wynik(-i) dla "7 kadencja, Delvaux Anne"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 509.831   RC-B7-0199/2013
22 maja 2013
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 i 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
ECR (B7-0199/2013)
S&D (B7-0222/2013)
PPE (B7-0226/2013)
Verts/ALE (B7-0227/2013)
ALDE (B7-0228/2013)
w sprawie sytuacji syryjskich uchodźców w państwach graniczących z Syrią
(2013/2611(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu
w imieniu grupy PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala, Maria Eleni Koppa, David Martin
w imieniu grupy S&D
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Hannu Takkula, Alexandra Thein
w imieniu grupy ALDE
Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Tarja Cronberg
w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Sajjad Karim
w imieniu grupy ECR
PROJEKT REZOLUCJI
PE 509.821   B7-0193/2013
15 maja 2013
XML  PDF  WORD 
złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie odzyskiwania mienia przez kraje, w których zachodzą przemiany zapoczątkowane w czasie arabskiej wiosny
(2013/2612(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via
w imieniu grupy PPE
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 509.814   RC-B7-0188/2013
20 maja 2013
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 i 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
ECR (B7-0188/2013)
S&D (B7-0189/2013)
ALDE (B7-0192/2013)
PPE (B7-0193/2013)
Verts/ALE (B7-0194/2013)
w sprawie odzyskiwania mienia przez kraje, w których zachodzą przemiany zapoczątkowane w czasie arabskiej wiosny
(2013/2612(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Mário David, Mariya Gabriel
w imieniu grupy PPE
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Maria Eleni Koppa
w imieniu grupy S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson
w imieniu grupy ALDE
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda
w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock
w imieniu grupy ECR
POPRAWKI
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.790   B7-0173/2013
15 April 2013
XML  PDF  WORD 
on the human rights situation in Kazakhstan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.787   B7-0170/2013
15 April 2013
XML  PDF  WORD 
on Vietnam, in particular freedom of expression
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 509.783   RC-B7-0167/2013
17 kwietnia 2013
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 122 ust. 5 i art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
Verts/ALE (B7-0167/2013)
PPE (B7-0173/2013)
S&D (B7-0175/2013)
ALDE (B7-0176/2013)
ECR (B7-0178/2013)
w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Kazachstanie
(2013/2600(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Krzysztof Lisek
w imieniu grupy PPE
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Ana Gomes
w imieniu grupy S&D
Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
w imieniu grupy ALDE
Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski
w imieniu grupy ECR
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 509.782   RC-B7-0166/2013
17 kwietnia 2013
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 122 ust. 5 i art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
Verts/ALE (B7-0166/2013)
EFD (B7-0169/2013)
PPE (B7-0170/2013)
S&D (B7-0171/2013)
ECR (B7-0172/2013)
ALDE (B7-0174/2013)
w sprawie Wietnamu, w szczególności o wolności wypowiedzi
(2013/2599(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Krzysztof Lisek, Martin Kastler
w imieniu grupy PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella, Robert Goebbels, Liisa Jaakonsaari
w imieniu grupy S&D
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula
w imieniu grupy ALDE
Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock
w imieniu grupy ECR
Fiorello Provera, Jaroslav Paška
w imieniu grupy EFD
PROJEKT REZOLUCJI
PE 507.387   B7-0134/2013
11 marca 2013
XML  PDF  WORD 
złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie zagrożenia jądrowego i praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej
(2013/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný
w imieniu grupy PPE
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 507.385   RC-B7-0132/2013
12 marca 2013
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 i 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
ALDE (B7-0132/2013)
PPE (B7-0134/2013)
ECR (B7-0135/2013)
S&D (B7-0136/2013)
GUE/NGL (B7-0137/2013)
Verts/ALE (B7-0138/2013)
w sprawie zagrożenia jądrowego i praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej
(2013/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
w imieniu grupy PPE
Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, David Martin
w imieniu grupy S&D
Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff
w imieniu grupy ALDE
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Gerald Häfner
w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock, Anna Rosbach, Paweł Robert Kowal
w imieniu grupy ECR
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 507.383   RC-B7-0130/2013
12 marca 2013
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 i 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
S&D, PPE (B7-0130/2013)
Verts/ALE (B7-0131/2013)
ALDE (B7-0139/2013)
ECR (B7-0140/2013)
w sprawie ustawiania wyników meczów i korupcji w sporcie
(2013/2567(RSP))
Roberta Angelilli, Zoltán Bagó, Erik Bánki, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Manfred Weber
w imieniu grupy PPE
Emine Bozkurt, Petra Kammerevert, Mitro Repo
w imieniu grupy S&D
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann
w imieniu grupy ALDE
Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht
w imieniu grupy Verts/ALE
Emma McClarkin
w imieniu grupy ECR
1 2 3 4 5 6
Informacja prawna