Förslag till resolution
52 träff(ar) för "7:e valperioden, Delvaux Anne"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2 3 4 5 6
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 509.831   RC-B7-0199/2013
22 maj 2013
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
ECR (B7-0199/2013)
S&D (B7-0222/2013)
PPE (B7-0226/2013)
Verts/ALE (B7-0227/2013)
ALDE (B7-0228/2013)
om situationen för syriska flyktingar i grannländerna
(2013/2611(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala, Maria Eleni Koppa, David Martin
för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Hannu Takkula, Alexandra Thein
för ALDE-gruppen
Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Tarja Cronberg
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Sajjad Karim
för ECR-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 509.821   B7-0193/2013
15 maj 2013
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
om återvinning av tillgångar för övergångsländer som omfattades av den arabiska våren
(2013/2612(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via
för PPE-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 509.814   RC-B7-0188/2013
20 maj 2013
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
ECR (B7-0188/2013)
S&D (B7-0189/2013)
ALDE (B7-0192/2013)
PPE (B7-0193/2013)
Verts/ALE (B7-0194/2013)
om återvinning av tillgångar för övergångsländer som omfattades av den arabiska våren
(2013/2612(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Mário David, Mariya Gabriel
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Maria Eleni Koppa
för S&D-gruppen
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson
för ALDE-gruppen
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock
för ECR-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.790   B7-0173/2013
15 April 2013
XML  PDF  WORD 
on the human rights situation in Kazakhstan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.787   B7-0170/2013
15 April 2013
XML  PDF  WORD 
on Vietnam, in particular freedom of expression
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 509.783   RC-B7-0167/2013
17 april 2013
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
Verts/ALE (B7-0167/2013)
PPE (B7-0173/2013)
S&D (B7-0175/2013)
ALDE (B7-0176/2013)
ECR (B7-0178/2013)
om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan
(2013/2600(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Krzysztof Lisek
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Ana Gomes
för S&D-gruppen
Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
för ALDE-gruppen
Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski
för ECR-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 509.782   RC-B7-0166/2013
17 april 2013
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
Verts/ALE (B7-0166/2013)
EFD (B7-0169/2013)
PPE (B7-0170/2013)
S&D (B7-0171/2013)
ECR (B7-0172/2013)
ALDE (B7-0174/2013)
om Vietnam, särskilt yttrandefriheten
(2013/2599(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Krzysztof Lisek, Martin Kastler
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marc Tarabella, Robert Goebbels, Liisa Jaakonsaari
för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula
för ALDE-gruppen
Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock
för ECR-gruppen
Fiorello Provera, Jaroslav Paška
för EFD-gruppen
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 507.387   B7-0134/2013
11 mars 2013
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
om kärnvapenhot och mänskliga rättigheter i Nordkorea
(2013/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný
för PPE-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 507.385   RC-B7-0132/2013
12 mars 2013
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
ALDE (B7-0132/2013)
PPE (B7-0134/2013)
ECR (B7-0135/2013)
S&D (B7-0136/2013)
GUE/NGL (B7-0137/2013)
Verts/ALE (B7-0138/2013)
om kärnvapenhot och mänskliga rättigheter i Demokratiska folkrepubliken Korea
(2013/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, David Martin
för S&D-gruppen
Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff
för ALDE-gruppen
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Gerald Häfner
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Anna Rosbach, Paweł Robert Kowal
för ECR-gruppen
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 507.383   RC-B7-0130/2013
12 mars 2013
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
S&D (B7-0130/2013)
Verts/ALE (B7-0131/2013)
ALDE (B7-0139/2013)
ECR (B7-0140/2013)
om uppgjorda matcher och korruption inom idrotten
(2013/2567(RSP))
Roberta Angelilli, Zoltán Bagó, Erik Bánki, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Manfred Weber
för PPE-gruppen
Emine Bozkurt, Petra Kammerevert, Mitro Repo
för S&D-gruppen
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann
för ALDE-gruppen
Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht
för Verts/ALE-gruppen
Emma McClarkin
för ECR-gruppen
1 2 3 4 5 6
Rättsligt meddelande