Állásfoglalási indítványok
2 találat a következőre: "7. ciklus, Correia de Campos António Fernando"  
ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 433.018   B7-0156/2010
2010. március 4.
XML  PDF  WORD 
a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján
a Madeira autonóm régióban, Franciaországban és Spanyolországban bekövetkezett súlyos természeti katasztrófákról
Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Salvador Garriga Polledo, László Surján, Marian-Jean Marinescu, Barbara Matera, Danuta Maria Hübner, Carlos Coelho, Regina Bastos, José Manuel Fernandes, Esther Herranz García, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jan Olbrycht, Luis de Grandes Pascual, Lena Kolarska-Bobińska, Hans-Gert Pöttering, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Artur Zasada, Danuta Jazłowiecka, Jarosław Leszek Wałęsa, Sławomir Witold Nitras, Andrzej Grzyb, Piotr Borys, Jolanta Emilia Hibner, Róża Thun Und Hohenstein, Nuno Melo, Veronica Lope Fontagné, Sophie Briard Auconie, Elisabeth Morin-Chartier, Jean-Pierre Audy, Véronique Mathieu, Christine De Veyrac, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Tokia Saïfi, Françoise Grossetête, Rachida Dati, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, Philippe Juvin, Pascale Gruny
a PPE képviselőcsoport nevében
Constanze Angela Krehl, Edite Estrela, Luís Paulo Alves, Luis Manuel Capoulas Santos, António Fernando Correia De Campos, Elisa Ferreira, Ana Gomes, Vital Moreira, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra
az S&D képviselőcsoport nevében
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 432.998   RC-B7-0139/2010
2010. március 8.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 110. cikkének (4) bekezdése alapján
az alábbi képviselőcsoportok indítványainak helyébe lép:
ALDE (B7-0139/2010)
PPE, S&D (B7-0156/2010)
GUE/NGL (B7-0164/2010)
ECR (B7-0166/2010)
a Madeira autonóm régióban bekövetkezett súlyos természeti katasztrófáról és a Xynthia vihar európai hatásairól
Nuno Teixeira, Marian-Jean Marinescu, Danuta Maria Hübner, Maria do Céu Patrão Neves, Diogo Feio, Maria Da Graça Carvalho, Nuno Melo, José Manuel Fernandes, Carlos Coelho, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Veronica Lope Fontagné, Maurice Ponga, Sophie Auconie, Alain Cadec, Françoise Grossetête, Tokia Saïfi, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
a PPE képviselőcsoport nevében
Constanze Angela Krehl, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Edite Estrela, Luís Paulo Alves, Luis Manuel Capoulas Santos, António Fernando Correia De Campos, Elisa Ferreira, Ana Gomes, Vital Moreira
az S&D képviselőcsoport nevében
Giommaria Uggias, Marielle De Sarnez
az ALDE képviselőcsoport nevében
Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba
az ECR képviselőcsoport nevében
Ilda Figueiredo, João Ferreira, Miguel Portas, Marisa Matias, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Elie Hoarau
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK
Jogi nyilatkozat