Förslag till resolution
2 träff(ar) för "7:e valperioden, Correia de Campos António Fernando"  
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 433.018   B7-0156/2010
4 mars 2010
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
om stora naturkatastrofer i den autonoma regionen Madeira, Frankrike och Spanien
Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Salvador Garriga Polledo, László Surján, Marian-Jean Marinescu, Barbara Matera, Danuta Maria Hübner, Carlos Coelho, Regina Bastos, José Manuel Fernandes, Esther Herranz García, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jan Olbrycht, Luis de Grandes Pascual, Lena Kolarska-Bobińska, Hans-Gert Pöttering, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Artur Zasada, Danuta Jazłowiecka, Jarosław Leszek Wałęsa, Sławomir Witold Nitras, Andrzej Grzyb, Piotr Borys, Jolanta Emilia Hibner, Róża Thun Und Hohenstein, Nuno Melo, Veronica Lope Fontagné, Sophie Briard Auconie, Elisabeth Morin-Chartier, Jean-Pierre Audy, Véronique Mathieu, Christine De Veyrac, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Tokia Saïfi, Françoise Grossetête, Rachida Dati, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, Philippe Juvin, Pascale Gruny
för PPE-gruppen
Constanze Angela Krehl, Edite Estrela, Luís Paulo Alves, Luis Manuel Capoulas Santos, António Fernando Correia De Campos, Elisa Ferreira, Ana Gomes, Vital Moreira, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra
för S&D-gruppen
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 432.998   RC-B7-0139/2010
8 mars 2010
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
ALDE (B7-0139/2010)
PPE, S&D (B7-0156/2010)
GUE/NGL (B7-164/2010)
ECR (B7-0166/2010)
om de stora naturkatastroferna i den autonoma regionen Madeira och effekterna av stormen Xynthia i Europa
Nuno Teixeira, Marian-Jean Marinescu, Danuta Maria Hübner, Maria do Céu Patrão Neves, Diogo Feio, Maria Da Graça Carvalho, Nuno Melo, José Manuel Fernandes, Carlos Coelho, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Veronica Lope Fontagné, Maurice Ponga, Sophie Auconie, Alain Cadec, Françoise Grossetête, Tokia Saïfi, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
för PPE-gruppen
Constanze Angela Krehl, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Edite Estrela, Luís Paulo Alves, Luis Manuel Capoulas Santos, António Fernando Correia De Campos, Elisa Ferreira, Ana Gomes, Vital Moreira
för S&D-gruppen
Giommaria Uggias, Marielle De Sarnez
för ALDE-gruppen
Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba
för ECR-gruppen
Ilda Figueiredo, João Ferreira, Miguel Portas, Marisa Matias, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Elie Hoarau
för GUE/NGL-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Rättsligt meddelande