Предложения за резолюции
214 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Alfano Sonia"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
16 17 18 19 20 21 22
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 459.802   RC-B7-0265/2011
6 април 2011 г.
XML  PDF  WORD 
съгласно член 122, параграф 5 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
ECR (B7-0265/2011)
Verts/ALE (B7-0267/2011)
ALDE (B7-0269/2011)
S&D (B7-0271/2011)
PPE (B7-0272/2011)
GUE/NGL (B7-0273)
относно Зимбабве
Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Bogusław Sonik
от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman, Ana Gomes
от името на групата S&D
Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake
от името на групата ALDE
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda
от името на групата Verts/ALE
Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan
от името на групата ECR
Marie-Christine Vergiat
от името на групата GUE/NGL
Fiorello Provera
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 459.800   RC-B7-0263/2011
6 април 2011 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 122, параграф 5 от Правилника на дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
ECR (B7-0263/2011)
Verts/ALE (B7-0264/2011)
ALDE (B7-0266/2011)
S&D (B7-0268/2011)
PPE (B7-0270/2011)
относно забраната на изборите за тибетско правителство в изгнание в Непал
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka, László Tőkés
от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
от името на групата S&D
Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano
от името на групата ALDE
Eva Lichtenberger, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan
от името на групата ECR
Fiorello Provera
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 459.799   B7-0262/2011
4 април 2011 г.
XML  PDF  WORD 
за приключване на разискванията по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността
относно положението в Кот д’Ивоар
Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano
от името на групата ALDE
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 459.793   RC-B7-0256/2011
6 април 2011 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника на дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
ECR (B7-0256/2011)
Verts/ALE (B7-0258/2011)
S&D (B7-0259/2011)
PPE (B7-0260/2011)
ALDE (B7-0262/2011)
относно положението в Кот д’Ивоар
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Dominique Baudis, Bernd Posselt, Alain Cadec, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Alf Svensson
от името на група PPE
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Harlem Désir, Miguel Angel Martínez Martínez, Kader Arif, Vincent Peillon, Patrice Tirolien
от името на група S&D
Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano
от името на група ALDE
Judith Sargentini
от името на група Verts/ALE
Charles Tannock, Jan Zahradil, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan
от името на група ECR
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 459.791   B7-0254/2011
4 април 2011 г.
XML  PDF  WORD 
за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността
относно положението в Сирия, Бахрейн и Йемен
Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake
от името на групата ALDE
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 459.786   RC-B7-0249/2011/рев. 1
5 април 2011 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника на дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
PPE (B7-0249/2011)
Verts/ALE (B7-0251/2011)
ECR (B7-0252/2011)
S&D (B7-0253/2011)
ALDE (B7-0254/2011)
относно положението в Сирия, Бахрейн и Йемен
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Bogusław Sonik
от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Кристиан Вигенин, Kader Arif, Pino Arlacchi, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Boris Zala
от името на групата S&D
Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake
от името на групата ALDE
Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini
от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Konrad Szymański
от името на групата ECR
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 459.783   B7-0246/2011
4 април 2011 г.
XML  PDF  WORD 
за приключване на разискванията по изявление на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността
относно използването на сексуално насилие по време на конфликти в Северна Африка и Близкия изток
Антония Първанова, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano
от името на групата ALDE
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 459.781   RC-B7-0244/2011
5 април 2011 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника на дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
Verts/ALE (B7-0244/2011)
S&D (B7-0245/2011)
ALDE (B7-0246/2011)
PPE (B7-0247/2011)
GUE/NGL (B7-0248/2011)
относно използването на сексуално насилие по време на конфликти в Северна Африка и Близкия изток
Edit Bauer, Elmar Brok, Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Traian Ungureanu, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Jeggle, Tokia Saïfi
от името на групата PPE
Britta Thomsen, Maria Eleni Koppa, Véronique De Keyser, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ana Gomes, Carmen Romero López
от името на групата S&D
Антония Първанова, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano, Marietje Schaake
от името на групата ALDE
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Heidi Hautala, Frieda Brepoels
от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, Marina Yannakoudakis, Andrea Češková
от името на групата ECR
Eva-Britt Svensson, Jean-Luc Mélenchon, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
от името на групата GUE/NGL
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 459.734   B7-0191/2011
8 март 2011 г.
XML  PDF  WORD 
за приключване на разискванията по изявление на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността
относно закона за медиите в Унгария
Martin Schulz, Hannes Swoboda, Maria Badia i Cutchet, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sándor Tabajdi
от името на групата S&D
Renate Weber, Sophia in ’t Veld, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Louis Michel, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Norica Nicolai, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Charles Goerens, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Gianni Vattimo
от името на групата ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Christian Engström, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Lothar Bisky, Rui Tavares, Alf Svensson, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
от името на групата GUE/NGL
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 459.723   B7-0180/2011
7 March 2011
XML  PDF  WORD 
on Belarus - in particular the case of Ales Mikhalevic and Natalia Radin
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
16 17 18 19 20 21 22
Правна информация