Предложения за резолюции
214 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Alfano Sonia"  
16 17 18 19 20 21 22
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 432.819   B7-0197/2009
9 декември 2009 г.
XML  PDF  WORD 
внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B7-0230/2009 и B7-0231/2009
съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността
относно необходимото подобрение на правната рамка за достъп до документи след влизане в сила на Договора от Лисабон, Регламент (ЕО) № 1049/2001
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Marian Harkin
от името на групата ALDE
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 432.812   RC-B7-0191/2009
16 декември 2009 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 115, параграф 5 от Правилника
вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:
Verts/ALE (B7-0191/2009)
S&D (B7-0194/2009)
ALDE (B7-0197/2009)
GUE/NGL (B7-0198/2009)
относно необходимото подобрение на правната рамка за достъп до документи след влизането в сила на Договора от Лисабон, Регламент (ЕО) № 1049/2001
Michael Cashman
от името на групата S&D
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Diana Wallis
от името на групата ALDE
Heidi Hautala
от името на групата Verts/ALE
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Rui Tavares
от името на групата GUE/NGL
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 428.702   B7-0094/2009
14 октомври 2009 г.
XML  PDF  WORD 
за приключване на разискванията по изявление на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността
относно свободата на информация в Италия
Guy Verhofstadt, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa I Balcells, Carl Haglund, Метин Казак, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bill Newton Dunn, George Lyon, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Станимир Илчев, Nadja Hirsch, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrew Duff, Siiri Oviir, Kristiina Ojuland, Филиз Хакъева Хюсменова, Ivars Godmanis, Catherine Bearder, Giommaria Uggias, Vincenzo Iovine, Corinne Lepage, Pino Arlacchi, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Riikka Manner, Sharon Bowles, Marielle De Sarnez, Jorgo Chatzimarkakis
от името на групата ALDE
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 428.696   RC-B7-0090/2009
19 октомври 2009 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:
Verts/ALE (B7-0090/2009)
GUE/NGL (B7-0092/2009)
S&D (B7-0093/2009)
ALDE (B7-0094/2009)
относно свободата на информация в Италия и Европейския съюз
Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, David-Maria Sassoli,
от името на групата S&D
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine, Pino Arlacchi,
от името на групата ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Rebecca Harms,
от името на групата Verts/ALE
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Denis de Jong, Eva-Britt Svensson, Nikolaos Chountis
от името на групата GUE/NGL
ИЗМЕНЕНИЯ
16 17 18 19 20 21 22
Правна информация