Предложения за резолюции
214 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Alfano Sonia"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 489.256   RC-B7-0234/2012
22 май 2012 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 110, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
PPE (B7-0234/2012)
Verts/ALE (B7-0236/2012)
S&D (B7-0238/2012)
GUE/NGL (B7-0242/2012)
ALDE (B7-0243/2012)
относно борбата срещу хомофобията в Европа
(2012/2657(RSP))
Michèle Striffler, Simon Busuttil
от името на групата PPE
Michael Cashman, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Britta Thomsen
от името на групата S&D
Sophia in ‘t Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Louis Michel, Jan Mulder, Edward McMillan-Scott, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch
от името на групата ALDE
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Jean Lambert
от името на групата Verts/ALE
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
от името на групата GUE/NGL
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 486.718   B7-0179/2012
13 март 2012 г.
XML  PDF  WORD 
за приключване на разискванията по изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността
относно положението в Беларус (2012/2581(RSP))
Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano
от името на групата ALDE
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 486.717   RC-B7-0178/2012
14 март 2012 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
S&D (B7-0178/2012)
ALDE (B7-0179/2012)
PPE (B7-0181/2012)
Verts/ALE (B7-0182/2012)
ECR (B7-0183/2012)
относно положението в Беларус (2012/2581(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Alojz Peterle, Ria Oomen-Ruijten
от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Кристиан Вигенин, Marek Siwiec
от името на групата S&D
Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck
от името на групата ALDE
Werner Schulz
от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński
от името на групата ECR
ИЗМЕНЕНИЯ
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 486.715   B7-0176/2012
12 March 2012
XML  PDF  WORD 
on Human rights violations in Bahrain
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 486.710   RC-B7-0171/2012
14 март 2012 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 122, параграф 5 от Правилника на дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
Verts/ALE (B7-0171/2012)
S&D (B7-0172/2012)
PPE (B7-0173/2012)
ECR (B7-0174/2012)
ALDE (B7-0176/2012)
относно нарушаването на правата на човека в Бахрейн
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka, Alf Svensson
от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi
от името на групата S&D
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin
от името на групата ALDE
Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter
от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski
от името на групата ECR
ИЗМЕНЕНИЯ
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 486.709   B7-0170/2012
12 March 2012
XML  PDF  WORD 
on Palestine: raids by Israeli forces on Palestinian TV stations
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 486.708   B7-0169/2012
12 March 2012
XML  PDF  WORD 
on Human trafficking in Sinai, in particular the case of Solomon W.
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 483.212   RC-B7-0160/2012
14 март 2012 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 122, параграф 5 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
Verts/ALE (B7-0160/2012)
S&D (B7-0162/2012)
PPE (B7-0164/2012)
GUE/NGL (B7-0167/2012)
ALDE (B7-0170/2012)
относно Палестина: нападения на палестински телевизионни станции от израелски въоръжени сили
Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik
от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Emer Costello, Pino Arlacchi, Tanja Fajon, María Muñiz De Urquiza
от името на групата S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Alexandra Thein, Edward McMillan-Scott, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano
от името на групата ALDE
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler
от името на групата Verts/ALE
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas, Marisa Matias
от името на групата GUE/NGL
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 483.210   RC-B7-0158/2012
14 март 2012 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 122, параграф 5 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
Verts/ALE (B7-0158/2012)
EFD (B7-0159/2012)
S&D (B7-0161/2012)
PPE (B7-0163/2012)
ECR (B7-0165/2012)
ALDE (B7-0169/2012)
относно трафика на хора в Синай, в частност случая със Solomon W.
Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik, Edit Bauer
от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza, Rovana Plumb, Кристиан Вигенин
от името на групата S&D
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Charles Goerens, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano
от името на групата ALDE
Judith Sargentini, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler
от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
от името на групата ECR
Fiorello Provera
от името на групата EFD
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 483.186   RC-B7-0135/2012
12 март 2012 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
ECR (B7-0135/2012)
PPE (B7-0140/2012)
ALDE (B7-0141/2012)
S&D (B7-0142/2012)
Verts/ALE (B7-0143/2012)
относно Казахстан
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Jacek Saryusz-Wolski, Paolo Bartolozzi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Kinga Gál, Elena Băsescu, Piotr Borys, Traian Ungureanu, Peter Šťastný, Inese Vaidere, Monica Luisa Macovei
от името на групата PPE
Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Кристиан Вигенин, Marek Siwiec, Emilio Menéndez del Valle
от името на групата S&D
Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland
от името на групата ALDE
Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler
от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski
от името на групата ECR
ИЗМЕНЕНИЯ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация