Návrhy usnesení
214 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Alfano Sonia"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NÁVRH USNESENÍ
PE 529.581   B7-0222/2014
25. února 2014
XML  PDF  WORD 
předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
o situaci na Ukrajině
(2014/2595(RSP(RSP))
Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard
za skupinu ALDE
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PE 529.578   RC-B7-0219/2014
26. února 2014
XML  PDF  WORD 
o situaci na Ukrajině
POZM. NÁVRHY
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PE 529.560   RC-B7-0201/2014
25. února 2014
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
PPE (B7-0201/2014)
Verts/ALE (B7-0202/2014)
GUE/NGL (B7-0203/2014)
S&D (B7-0204/2014)
ALDE (B7-0206/2014)
o používání bezpilotních letounů vybavených zbraněmi
(2014/2567(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Anne Delvaux
za skupinu PPE
Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari
za skupinu S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano
za skupinu ALDE
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández
za skupinu Verts/ALE
Sabine Lösing
za skupinu GUE/NGL
POZM. NÁVRHY
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PE 527.205   RC-B7-0015/2014
14. ledna 2014
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
Verts/ALE (B7-0015/2014)
ALDE (B7-0017/2014)
PPE (B7-0029/2014)
S&D (B7-0031/2014)
o občanství EU na prodej
(2013/2995(RSP))
Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Wim van de Camp, Marco Scurria
za skupinu PPE
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume
za skupinu S&D
Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells
za skupinu ALDE
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE
Roberts Zīle, Janusz Wojciechowski, Peter van Dalen, Susy De Martini
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PE 519.352   RC-B7-0474/2013
21. října 2013
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
PPE (B7-0474/2013)
ALDE (B7-0475/2013)
S&D (B7-0476/2013)
EFD (B7-0477/2013)
GUE/NGL (B7-0479/2013)
Verts/ALE (B7-0480/2013)
o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u Lampedusy
(2013/2827(RSP))
Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli
za skupinu PPE
Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Rita Borsellino
za skupinu S&D
Guy Verhofstadt, Jan Mulder, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Nadja Hirsch, Hannu Takkula, Andrew Duff, Niccolò Rinaldi
za skupinu ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda
za skupinu Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias
za skupinu GUE/NGL
Rolandas Paksas
za skupinu EFD
Cristiana Muscardini
POZM. NÁVRHY
NÁVRH USNESENÍ
PE 509.890   B7-0261/2013
5. června 2013
XML  PDF  WORD 
předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
o patové situaci při přezkumu nařízení (ES) č. 1049/2001
(2013/2637(RSP))
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni
za skupinu ALDE
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PE 509.882   RC-B7-0256/2013
10. června 2013
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
S&D (B7-0256/2013)
ECR (B7-0259/2013)
ALDE (B7-0261/2013)
Verts/ALE (B7-0265/2013)
GUE/NGL (B7-0266/2013)
o patové situaci při přezkumu nařízení (ES) č. 1049/2001
(2013/2637(RSP))
Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes
za skupinu S&D
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni
za skupinu ALDE
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat
za skupinu GUE/NGL
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.861   B7-0248/2013
20 May 2013
XML  PDF  WORD 
on Rwanda: the case of Victoire Ingabire
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.855   B7-0242/2013
20 May 2013
XML  PDF  WORD 
on India: Execution of Mohammad Afzal Guru and its implications
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.852   B7-0239/2013
20 May 2013
XML  PDF  WORD 
on Guantanamo: hunger strike by prisoners
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění