Návrhy usnesení
214 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Alfano Sonia"  
16 17 18 19 20 21 22
NÁVRH USNESENÍ
PE 432.819   B7-0197/2009
9. prosince 2009
XML  PDF  WORD 
předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0230/2009 a B7-0231/2009
v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu
o potřebném zdokonalení právního rámce, pokud jde o přístup k dokumentům v návaznosti na vstup Lisabonské smlouvy v platnost - nařízení (ES) č. 1049/2001
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Marian Harkin
za skupinu ALDE
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PE 432.812   RC-B7-0191/2009
16. prosince 2009
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
Verts/ALE (B7-0191/2009)
S&D (B7-0194/2009)
ALDE (B7-0197/2009)
GUE/NGL (B7-0198/2009)
o potřebném zdokonalení právního rámce, pokud jde o přístup k dokumentům v návaznosti na vstup Lisabonské smlouvy v platnost, nařízení (ES) č. 1049/2001
Michael Cashman
za skupinu S&D
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Diana Wallis
za skupinu ALDE
Heidi Hautala
za skupinu Verts/ALE
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Rui Tavares
za skupinu GUE/NGL
NÁVRH USNESENÍ
PE 428.702   B7-0094/2009
14. října 2009
XML  PDF  WORD 
předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
o svobodě informací v Itálii
Guy Verhofstadt, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa I Balcells, Carl Haglund, Metin Kazak, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bill Newton Dunn, George Lyon, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrew Duff, Siiri Oviir, Kristiina Ojuland, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ivars Godmanis, Catherine Bearder, Giommaria Uggias, Vincenzo Iovine, Corinne Lepage, Pino Arlacchi, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Riikka Manner, Sharon Bowles, Marielle De Sarnez, Jorgo Chatzimarkakis
za skupinu ALDE
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PE 428.696   RC-B7-0090/2009
19. října 2009
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s čl. 110 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
Verts/ALE (B7-0090/2009)
GUE/NGL (B7-0092/2009)
S&D (B7-0093/2009)
ALDE (B7-0094/2009)
o svobodě informací v Itálii a Evropské unii
Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, David-Maria Sassoli
za skupinu S&D
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine, Pino Arlacchi
za skupinu ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Nikolaos Chountis
za skupinu GUE/NGL
POZM. NÁVRHY
16 17 18 19 20 21 22
Právní upozornění