Forslag til beslutning
214 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Alfano Sonia"  
16 17 18 19 20 21 22
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 432.819   B7-0197/2009
9. december 2009
XML  PDF  WORD 
på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7-0230/2009 og B7-0231/2009
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5
om de forbedringer af retsreglerne om aktindsigt i forordning (EF) nr. 1049/2001, der er nødvendige som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Marian Harkin
for ALDE-Gruppen
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 432.812   RC-B7-0191/2009
16. december 2009
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,
til erstatning af beslutningsforslag af:
Verts/ALE (B7-0191/2009)
S&D (B7-0194/2009)
ALDE (B7-0197/2009)
GUE/NGL (B7-0198/2009)
om de forbedringer af retsreglerne om aktindsigt i forordning (EF) nr. 1049/2001, der er nødvendige som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden
Michael Cashman
for S&D-Gruppen
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Diana Wallis
forfor ALDE-Gruppen
Heidi Hautala
for Verts/ALE-Gruppen
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Rui Tavares
forfor GUE/NGL-Gruppen
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 428.702   B7-0094/2009
14. oktober 2009
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,
om informationsfrihed i Italien
Guy Verhofstadt, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa I Balcells, Carl Haglund, Metin Kazak, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bill Newton Dunn, George Lyon, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrew Duff, Siiri Oviir, Kristiina Ojuland, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ivars Godmanis, Catherine Bearder, Giommaria Uggias, Vincenzo Iovine, Corinne Lepage, Pino Arlacchi, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Riikka Manner, Sharon Bowles, Marielle De Sarnez, Jorgo Chatzimarkakis
forfor ALDE-Gruppen
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 428.696   RC-B7-0090/2009
19. oktober 2009
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 4,
til erstatning af beslutningsforslag af:
Verts/ALE (B7-0090/2009)
GUE/NGL (B7-0092/2009)
S&D (B7-0093/2009)
ALDE (B7-0094/2009)
om informationsfrihed i Italien og i Den Europæiske Union
Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, David-Maria Sassoli
for S&D-Gruppen
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine, Pino Arlacchi
forfor ALDE-Gruppen
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Nikolaos Chountis
forfor GUE/NGL-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG
16 17 18 19 20 21 22
Juridisk meddelelse