Προτάσεις ψηφίσματος
214 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Alfano Sonia"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
16 17 18 19 20 21 22
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 459.802   RC-B7-0265/2011
6 Απριλίου 2011
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7-0265/2011)
Verts/ALE (B7-0267/2011)
ALDE (B7-0269/2011)
S&D (B7-0271/2011)
PPE (B7-0272/2011)
GUE/NGL (B7-0273/2011)
για τη Ζιμπάμπουε
Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Bogusław Sonik
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman, Ana Gomes
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marie-Christine Vergiat
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Fiorello Provera
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 459.800   RC-B7-0263/2011
6 Απριλίου 2011
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7-0263/2011)
Verts/ALE (B7-0264/2011)
ALDE (B7-0266/2011)
S&D (B7-0268/2011)
PPE (B7-0270/2011)
σχετικά με την απαγόρευση των εκλογών για την ανάδειξη εξόριστης θιβετιανής κυβέρνησης στο Νεπάλ
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka, László Tőkés
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Eva Lichtenberger, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Fiorello Provera
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 459.799   B7-0262/2011
4 Απριλίου 2011
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού
Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 459.793   RC-B7-0256/2011
6 Απριλίου 2011
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7-0256/2011)
Verts/ALE (B7-0258/2011)
S&D (B7-0259/2011)
PPE (B7-0260/2011)
ALDE (B7-0262/2011)
σχετικά με την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Dominique Baudis, Bernd Posselt, Alain Cadec, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Alf Svensson
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Harlem Désir, Miguel Angel Martínez Martínez, Kader Arif, Vincent Peillon, Patrice Tirolien
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Judith Sargentini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Jan Zahradil, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 459.791   B7-0254/2011
4 Απριλίου 2011
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη
Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 459.786   RC-B7-0249/2011/αναθ. 1
5 Απριλίου 2011
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B7-0249/2011)
Verts/ALE (B7-0251/2011)
ECR (B7-0252/2011)
S&D (B7-0253/2011)
ALDE (B7-0254/2011)
σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ιωάννης Κασουλίδης, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Bogusław Sonik
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Pino Arlacchi, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Boris Zala
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Konrad Szymański
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 459.783   B7-0246/2011
4 Απριλίου 2011
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού
σχετικά με τη χρήση σεξουαλικής βίας στις συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή
Antonyia Parvanova, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 459.781   RC-B7-0244/2011
5 Απριλίου 2011
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7-0244/2011)
S&D (B7-0245/2011)
ALDE (B7-0246/2011)
PPE (B7-0247/2011)
GUE/NGL (B7-0248/2011)
σχετικά με τη χρήση σεξουαλικής βίας στις συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή
Edit Bauer, Elmar Brok, Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Traian Ungureanu, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Jeggle, Tokia Saïfi
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Britta Thomsen, Μαρία-Ελένη Κοππά, Véronique De Keyser, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ana Gomes, Carmen Romero López
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Antonyia Parvanova, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano, Marietje Schaake
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Heidi Hautala, Frieda Brepoels
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Marina Yannakoudakis, Andrea Češková
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Eva-Britt Svensson, Jean-Luc Mélenchon, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 459.734   B7-0191/2011
8 Μαρτίου 2011
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με το νόμο της Ουγγαρίας για τα μέσα ενημέρωσης
Martin Schulz, Hannes Swoboda, Maria Badia i Cutchet, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sándor Tabajdi
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Renate Weber, Sophia in ’t Veld, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Louis Michel, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Norica Nicolai, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Charles Goerens, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Gianni Vattimo
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Christian Engström, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Lothar Bisky, Rui Tavares, Alf Svensson, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 459.723   B7-0180/2011
7 March 2011
XML  PDF  WORD 
on Belarus - in particular the case of Ales Mikhalevic and Natalia Radin
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
16 17 18 19 20 21 22
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου