Προτάσεις ψηφίσματος
214 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Alfano Sonia"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
16 17 18 19 20 21 22
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 446.617   B7-0527/2010
15 Σεπτεμβρίου 2010
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με τις ανεπάρκειες όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Charles Goerens, Renate Weber, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Sonia Alfano
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 446.614   RC-B7-0524/2010/αναθ. 1
4 Οκτωβρίου 2010
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B7-0524/2010)
S&D (B7-0525/2010)
Verts/ALE (B7-0526/2010)
ALDE (B7-0527/2010)
ECR (B7-0528/2010)
σχετικά με ελλείψεις στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Peter Šťastný, Mario Mauro,
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Corina Creţu, Ana Gomes, Patrizia Toia, Vilija Blinkevičiūtė,
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Goerens, Renate Weber, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Louis Michel,
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Bart Staes,
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Jan Zahradil, Konrad Szymański, Janusz Wojciechowski,
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Bastiaan Belder, Fiorello Provera,
εξ ονόματος Ομάδας EFD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 446.586   B7-0503/2010
6 Σεπτεμβρίου 2010
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με την απέλαση των Ρομά από τη Γαλλία
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 446.580   B7-0497/2010
6 Σεπτεμβρίου 2010
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, ειδικότερα τις περιπτώσεις της Sakineh Mohammadi-Ashtiani και της Zahra Bahrami
Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 446.577   RC-B7-0494/2010
7 Σεπτεμβρίου 2010
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
EFD (B7-0494/2010)
GUE/NGL (B7-0495/2010)
S&D (B7-0496/2010)
ALDE (B7-0497/2010)
Verts/ALE (B7-0498/2010)
ECR (B7-0499/2010)
PPE (B7-0501/2010)
σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και ειδικότερα τις περιπτώσεις της Sakimeh Mohammadi-Ashtiani και της Zahra Bahrami
Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikien˙, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, S ławomir Witold Nitras
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani, Marc Tarabella
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Annemie Neyts-Uyttebroeck
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Fiorello Provera, Bastiaan Belder
εξ ονόματος Ομάδας EFD
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 446.576   RC-B7-0493/2010/αναθ. 1
7 Σεπτεμβρίου 2010
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
S&D (B7-0493/2010)
GUE/NGL (B7-0500/2010)
ALDE (B7-0503/2010)
Verts/ALE (B7-0504/2010)
σχετικά με την κατάσταση των Ρομά και την ελευθερία κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino, Ivailo Kalfin
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Hélène Flautre, Catherine Grèze
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Jean-Luc Mélenchon
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 446.537   B7-0445/2010
5 July 2010
XML  PDF  WORD 
on North Korea
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 446.531   B7-0439/2010
5 July 2010
XML  PDF  WORD 
on Zimbabwe notably the case of Farai Maguwu
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 442.016   B7-0418/2010
5 July 2010
XML  PDF  WORD 
on Venezuela, notably the case of Maria Lourdes Afiuni
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 442.014   RC-B7-0416/2010
7 Ιουλίου 2010
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
EFD (B7-0416/2010)
ALDE (B7-0445/2010)
Verts/ALE (B7-0446/2010)
PPE (B7-0447/2010)
ECR (B7-0448/2010)
S&D (B7-0450/2010)
σχετικά με τη Βόρεια Κορέα
Miroslav Mikolášik, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, George Sabin Cutaş, David Martin
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Frédérique Ries, Sonia Alfano
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Marek Józef Gróbarczyk, Roger Helmer, Paweł Robert Kowal, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, James Nicholson, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski**
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Fiorello Provera
εξ ονόματος Ομάδας EFD
16 17 18 19 20 21 22
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου